banner

آموزش معارف جنگ برای سربازان وظیفه لیسانس به بالا ورودی ۱۴۰۲/۱۱/۱در مرکز آموزش ۰۱ شهدای وظیفه نزاجا از تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۴۰۲ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز گردید .

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign