banner

آغاز آموزش های معارف جنگ در مرکز آموزش 01 نزاجا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

آموزش معارف جنگ جهت دانشجویان وظیفه اعزامی ۱۴۰۲/۳/۱ در مرکز آموزش ۰۱ نزاجا در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی آغاز شد

پیوندهای مفید

Islamic republic of iran armyIslamic republic of iran armyIslamic republic of iran air forceIslamic republic of iran air defence
sign