اگر ما شعار مرگ بر غرب و شرق نمی‌دادیم باز هم شرق و غرب از عراق حمایت می‌‌کردند؟

اگر ما شعار مرگ بر غرب و شرق نمی‌دادیم باز هم شرق و غرب از عراق حمایت می‌‌کردند؟

باید دقت داشته باشید که بحث شعار تنها مطرح نیست، بلکه ‌بحث این است که رفتار و عملکرد ما مطابق با میل و خواسته آنها باید می-بود. آنها می‌خواستند همانند گذشته سیاست‌های اقتصادی‌، اجتماعی، نظامی و دیپلماسی ما و آنچه که اصول و راهبرد یک کشور را می‌سازد، برابر میل و خواسته آنها باشد، در صورتی‌ که مردم ایران با انقلاب خود می‌خواستند که این روش را ادامه ندهند و بر اساس آرمان‌های انقلابی خود عمل کنند، لذا علت مخالفت آنها این بود که آرمان‌های انقلابی ملت ایران با خواسته‌های آنان برای ادامه استثمار و زیر سلطه قرار دادن جور در نمی‌آمد.


بایگانی پرسش و پاسخ هفته
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده