دفاع از خرمشهر (1)

دوران دانشجویی در تابستان 1356 به استخدام ارتش درآمدم و دوره سه¬ساله افسری را در شهر تهران شروع نمودم. چند...

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (43)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (42)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (40)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

وصیت نامه شهید حسن علی زهدی نهاد

برای مشاهده کلیلک کنید

دکتر بُدو (29)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

دکتر بُدو (28)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

دفـاع از خـرمشـهر(54) قسمت آخر

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا وضع خرمشهر پس از...

دفـاع از خـرمشـهر(53)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا مأموریت خارج از کشور...

دفـاع از خـرمشـهر(52)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا انتقال وسایل منزل از...

دفـاع از خـرمشـهر(51)

فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا عزیمت به محل مأموریت روز قبل با همسر و فرزندانم خداحافظی کردم و روز...

دفـاع از خـرمشـهر(50)

هنگامی که از کنار پالایشگاه آبادان میگذشتم، یک گلوله توپ عراقی در کنارم منفجر شد. موج انفجار آنقدر شدید و...

دفـاع از خـرمشـهر(94)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا آغاز جنگ ساعت 2...

دفـاع از خـرمشـهر(48)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا زمینههای بروز جنگ عراق...

دفـاع از خـرمشـهر(47)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا زمینههای بروز جنگ عراق...

دفـاع از خـرمشـهر(46)

از پدرم شنیده بودم وقتی که انگلیسیها شهر را اشغال نمودند، با وجود دفاع جانانه مردم آن دیار، سرانجام سربازان...

دفـاع از خـرمشـهر(45)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا خرمشهر در گذر تاریخ...

دفـاع از خـرمشـهر(44)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل دوم خاطرات کارمند نظامی عبدالحسین مرشدی از روزهای دفاع...

دفـاع از خـرمشـهر(43)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل دوم خاطرات کارمند نظامی عبدالحسین مرشدی از روزهای دفاع...

دفـاع از خـرمشـهر(42)

در آبادان، علاوه بر تکاوران دریایی، شهربانی و ژاندارمری و نیروهای سپاه و بسیج مردمی و همچنین نیروهای تیپ2 قوچان،...