ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-24 29- تشکیل ارتش اسلامی به خودی خود: ارتش اسلام، در دل ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-23 23- سازماندهی، جهت گیری و تعامل آن با درون و بیرون خود...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-21 17- ارتش اسلام دانستن: امروز در سرتاسر دنیا، ملت­های دیگری هستند که...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-19 12- ثابت نمودن کارساز بودن همراهی تخصصهای بالا در کنار تعهد، ایمان...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-16 5- تحول اخلاق فردی، سازمانی و تشکیلاتی: در باب ارتش، آنچه ملت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-15 3- استعداد کار و ایمان و علاقه مندی بی­نظیر: آن که ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش دوم: داشتن بنیه قوی اعتقادی و ایمانی-14 امروز بحمدالله هم ظواهری که در ارتش های دنیا مورد اهتمام و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-12 39- مبارزه کردن برای خدا و آرمانهای بلند انسانی: شهیدان عزیز ما،...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-11 37- شجاعت، مردمی بودن، ایمان، انصاف و جوانمردی حتی با دشمن، قرار...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش یکم: گام برداشتن ارتش در راه انقلاب-10 34- نزدیک تر و آمیخته تر شدن یکنواخت و مستمر به ارزشهای...