ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (53)

فصل سوم دستاوردهای آموزشی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (42)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

دکتر بُدو (32)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

وصیت نامه ی شهید رضا بالاور (بالارو)

برای مشاهده کلیک کنید

دکتر بُدو (28)

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (37)

عملیات شفق: نگاه مشترک به عملیات هوایی و عملیات پدافند هوایی

ارتش در فاو (عملیات والفجر8) (8)

فصل دوم: ارتش در عملیات والفجر

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-134 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-118 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-97 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - شهیدان عزیز دانشکده افسری در میدانهای...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-96 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 6- تلاش و مشغول به کار بودن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-93 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - - درس گرفتن از جانفشانی و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-85 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم - با مردم یگانه و همراه شدن: آنها میخواستند...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-72 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم 6- مردمی بودن: خوشبختانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-59 بخش دوم: محبوب قلوب مردم ۱۳- عزیز بودن ارتش در چشم مردم: یک بار دیگر...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-57 بخش دوم: محبوب قلوب مردم 11- محبوب مردم: در جنگ تحمیلی طولانی کشورمان که بهوسیله...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 45 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 16- دفاع از مردم و آرمانهای مردم یک...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

این شما هستید که باید با حضور خود و فعالیت شبانه روزی و خستگی ناپذیر و نیز تلاش و ابتکار،...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

اگر هر کدام از شما با همین لباس سربازی در جمع توده های عظیم مردم ظاهر شوید، مردم شما را...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

من به عنوان کسی که در جبهه ها ناظر بوده­ام باید دو نکته را بگویم: نکته اول این است که...