ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-148 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-137 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-130 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-127 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-126 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-121 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-112 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-108 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-104 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-103 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-101 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 11- تحمل شهدای زیاد:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-99 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 9- جانفشانی ایثارگرانه:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-98 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 8- شهید شدن عزیزان دانشکده افسری در...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-94 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - اثر رشادت و جانبازیهای شهدای ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-91 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم 10- در مقابل مردم نبودن:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-89 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم - هم سو و هم دل بودن با مردم:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-88 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم 6- یکی از اقشار مهم این ملت:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

ارتش ریشه مردمی دارد. ایجاد گردانهای احتیاط قدس گام دیگری در جهت هر چه مردمیتر شدن و مردمی اندیشیدن و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-86 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم - آمیختگی ارتش با مردم:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-84 بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم - رابطه صمیمانه مردم و ارتش در اثر جنگ:...