دفاع از خرمشهر (4)

سرکشی شبانه از سربازان من به عنوان فرمانده گروه، شب¬ها از پست¬های نگهبانی سرکشی می¬کردم تا سربازان را به وظایف...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (27)

بر اساس برخی اسناد و مدارک موجود، در عملیات فتحالمبین مجموعاً حدود 350هزار گلوله از کالیبرهای زیر تیراندازی و مصرف...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (26)

13- دستاوردها و نتایج عملیات فتحالمبین: - آزادسازی2500 کیلومترمربع از خاک جمهوری اسلامی، شامل دهها بخش و روستا، سایت 4...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (25)

11 – نقاط برجسته و نقاط ضعف توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف – نقاط برجسته - توپخانۀ فتحالمبین به نحو...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (24)

گاهی اوقات قلم از بیان حقایق میدان نبرد ناتوان میشود. در آن شب روی دیدگاهی در تپۀ بلند سپتون، تقریباً...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (23)

10– عملکرد توپخانه در عملیات فتحالمبین: الف– عملکرد توپخانه از دیدگاه فرماندهان: یک کار تحقیقاتی جامع از اثربخشی گلولههای توپخانه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (22)

توپخانه قرارگاه قدس و عناصر آتش پشتیبانی به منظور انهدام دشمن در منطقه و تأمین هدف استقلال و معبر ابوغریب...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (21)

4- اقدامات یگانهای توپخانه قبل و در حین عملیات: فرماندهان عالی جنگ با تکیه بر پیروزیهای کمنظیر رزمندگان و تجارب...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (20)

از نظر نظامی، دزفول گلوگاه استان حساس خوزستان محسوب میشود؛ چرا که با سقوط دزفول، ضمن محاصره شدن استان از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (19)

چند ماه از یورش ناجوانمردانۀ ارتش متجاوز عراق به مرزهای ایران اسلامی سپری شده است و در این مدت، فرزندان...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (18)

ارتش متجاوز عراق با حملات پی در پی و اجرای آتش پشتیبانی بسیار سنگین، بالأخره موفق شد اولین خاکریز نیروهای...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (17)

ابتکارات به عمل آمده در یگانهای توپخانه در این عملیات به ابتکار یک گروهبان وظیفه که متأسفانه نام او از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (16)

خاطرۀ سرتیپ دوم حجت الله دهقان از پل سابله بعدازظهر روز 12/9/60، برای سرکشی یگانها در منطقۀ بستان از حمیدیه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (15)

اقدامات پشتیبانی آتش توپخانه با استناد به گزارشها یگانهای مانوری در ساعت0030 روز 08/09/1360، غرش حاصله از شلیک توپخانه ابتدا...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (14)

مستخرجه از طرح عملیاتی کربلا 1 (2) تغییرات در سامانه فرماندهی و سازمان رزمی بسمه تعالی سری نسخه......... از......... نسخه...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (13)

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منطقۀ عمومی غرب اللهاکبر و غرب سوسنگرد با 4 تیپ ارتش و 4 تیپ...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (12)

مشکل اصلی نبود جادۀ ارتباطی بین دیدگاهها و عقبۀ نیروهای دشمن بود، زیرا در صورت نبودن جاده، عبور خودرو از...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (11)

مشخصات شهدا و مجروحان عمدۀ گردان320 توپخانه از آذرماه 59 الی خردادماه 60 : الف- شهدا: - ستوان سوم کادر...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (10)

عملیاتهای آفندی اجرایی، قبل از عملیات طریقالقدس و عملکرد توپخانه در آنها 3. آب بستن منطقۀ شمال کرخهکور (تاریخ اجرا:...

توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (9)

استقرار گردان320 توپخانه در منطقه طراح و جابهجایی آتشبارها و اجرای آتشهای پشتیبانی طرحریزی شده و طبق درخواست دیدبانهای گردان،...