وصیت نامه اسماعیل رنجبر

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حسن آقارب پرست

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

نصر بزرگ (15)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (20)

اسفند 1364 در غرب مریوان

چهره به چهره دریا-3

زندگی نامه و خاطرات ناخدایکم کوروش بایندر

گزارش دوره آموزشی معارف برای دانشجویان نخبگان کشوری

گزارش دوره آموزشی معارف

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید انشایی(پرندک)

اجرای آموزش معارف جنگ

تقویم شهدای ارتش-208

شهید روز، داریوش آقاعلی گل

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 08 خاش (شهید سرتیپ ابراهیم نوروزی)

گزارش دوره آموزشی معارف

وصیت نامه حسینعلی ذاکری معین آبادی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حسین خلعتبری مکرم

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

نصر بزرگ (14)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس بخش دوم – اجرای مأموریت...

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (19)

اسفند 1364 در غرب مریوان

چهره به چهره دریا-2

(زندگینامه و خاطرات ناخدایکم کورش بایندر)

آموزش معارف جنگ در گروه44 توپخانه اصفهان

آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ در تیپ حضرت امیر(ع) نهاجا

اجرای آموزش معارف

نصر بزرگ (13)

قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

عملیات والفجر9 – تاریخ شفاهی (18)

اسفند 1364 در غرب مریوان

چهره به چهره دریا-1

(شرح زندگی ناخدایکم بایندر)

شهید شیرودی؛ ستاره غرب کشور

برای مشهاده ویدیو کلیک کنید