تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(16)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(16)

مصاحبه امیر سرتیپ دوم دربندی با خبرگزاری موج (بخش دوم)

مصاحبه امیر سرتیپ دوم دربندی با خبرگزاری موج (بخش دوم)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(15)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(15)

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تیپ امام علی (ع) نهاجا در اسلام شهر

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تیپ امام علی (ع) نهاجا در اسلام شهر

آموزش معارف جنگ در مرکز سیستان و بلوچستان

آموزش معارف جنگ در مرکز سیستان و بلوچستان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(13)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(13)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا( سیرجان)

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش توپخانه اصفهان

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش توپخانه اصفهان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(9)

تقویم شهدای ارتش-196

شهید روز، اسمعیل شعبانی

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(6)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(6)

کلام آفتاب-7

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(5)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(5)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(4)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(4)

نبردهای فانتوم-نبرد مروارید-3

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

کلام آفتاب-6

برای مشاهده فایل صوتی کلیک کنید

تقویم شهدای ارتش-193

شهید روز، سیدنصیر حسینی

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(3)

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(3)

نبردهای فانتوم-نبرد مروارید-2

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

روزگار سربازی تا فرماندهی تیپ (18)- بخش پایانی

خاطرات سرتیپ2 پیاده ستاد رحمان اکبر آبادی از سال 1340 تا 1393