وصیت نامه شهید علی جان آذرپیرا

برای مشاهده کلیک کنید

ارتش در فاو(عملیات والفجر8) (28)

بخش دوم: شرکت یگان‌های پدافندهوایی درعملیات والفجر8

ارتش در فاو (عملیات والفجر8) (23)

بخش دوم: نیروی هوائی ارتش در عملیات والفجر8

ارتش در فاو (عملیات والفجر8) (18)

هوانیروز در عملیات والفجر8

دفاع از آبادان (16)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز بیست وپنجم مهرماه: روزهای سرنوشت ساز از سحرگاه امروز، فعالیت هوایی...

دفاع از آبادان (14)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز بیست و یکم مهرماه: توسعه سرپل و اعزام نیروهای تقویتی خودی...

دفاع از آبادان (13)

پس از عبور نیروهای دشمن از رودخانۀ کارون، نخستين واكنش برای عقب راندن یا محدود کردن تهاجم آنها در منطقة...

دفاع از آبادان (12)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز هفدهم مهرماه: خسارات و تلفات بیشتر به مردم دو شهر خرمشهر...

دفاع از آبادان (11)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز چهاردهم مهرماه: سرنگونی دو هواپیمای دشمن و ادامة نبرد توپخانة ایران...

دفاع از آبادان (10)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز یازدهم مهرماه: نسبتا آرام روز 11 مهرماه منطقة نبرد نسبتاً آرام...

دفاع از آبادان (9)

از این روز تا 4 آبان یعنی مدت 24 روز، نبرد در داخل شهر خرمشهر به صورت محله به محله...

دفاع از آبادان (8)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز ششم مهرماه: ادامة گلوله باران خرمشهر و آبادان ظاهراً روز ششم...

دفاع از آبادان (7)

در این روز، با توجه به مقاومت و پایداری کم نظیر رزمندگان خودی، دشمن قوای بیشتری وارد عمل کرد و...

دفاع از آبادان (3)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي روز 29 شهریور 59: آماده باش کامل يگانهای دریایی و تشدید درگیری...

دفاع از آبادان (2)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي آبادان درجنگ تحمیلی توجه: در این مجموعه، با توجه به موضوع اصلی...

دفاع از آبادان (1)

دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحميلي معرفي نويسنده: سرتيپ 2 ستاد نجاتعلي صادقي گويا درسال 1327 در همدان...

دفـاع از خـرمشـهر(54) قسمت آخر

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا وضع خرمشهر پس از...

دفـاع از خـرمشـهر(53)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا مأموریت خارج از کشور...

دفـاع از خـرمشـهر(52)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا انتقال وسایل منزل از...

دفـاع از خـرمشـهر(94)

سه گفتار از 34 روز دفاع و مقاومت در خرمشهر فصل سوم خاطرات ناخدا فریدون لنگرا آغاز جنگ ساعت 2...