دریاسالار (19)

جنگ نفتکشها و اجماع منطقهای و جهانی برای شکست ایران برای ورود به بحث جنگ نفتکشها در جنگ عراق و...

عبور از سيروان (29)

آن روزها ارتش عراق با نوعي توپ آن منطقه را زير آتش قرار ميداد و چون همزمان چند گلولة توپ...

عبور از سيروان (28)

طرحريزي عمليات و انجام اولين مرحلة پاكسازي منطقة نوسود اوايل شهريور ماه نيرويي از آذربايجانغربي به سپاه پاسداران پاوه ملحق...

دریاسالار (14)

«حالا ماجرای ناوچه پیکان را در عملیات مروارید خیلیها میدانند، امّا ماجرای حفاظت از کشتیهای تجاری را خیلیها نمیدانند، آن...

دریاسالار (13)

تیمهای عملیات ویژه تا ساعت 22:00 مورخ 15/8/1359 اقدام به نصب و جاسازی مهمات تخریبی نموده و در ساعت 23:00...

عبور از سيروان (25)

پاكسازي دشه و درهتين (2) با بيسيم جريان را به فرمانده گردان گزارش كرده و درخواست توقف عمليات هوانيروز را...

دریاسالار (12)

در روزهای آغازین تجاوز زمینی و هوایی رژیم بعثی، تنها مدافعین شهر خرمشهر متشکل از گروههایی از تکاوران پایگاه دریایی...

دریاسالار (9)

منابع ناامني ايران (2) اختلافهاي دروني ميان كشورهاي منطقه يكي از مهمترين عوامل ناامني در منطقه است. اين اختلافها هم...

عبور از سيروان (22)

در اواخر خرداد ماه و فصل تابستان، عشاير كوچنشين در محدودة اين چشمهسارها و تا حوالي تازهآباد و قشلاق كه...

عبور از سيروان (21)

پايگاه تأميني در محور پاوه ـ باينگان گروهان ما غروب آن روز به سمت مزيدي عزيمت كرد و قسمت عمدة...

بازخوانی جنگ تحمیلی (63)

تصاویر (9) آمار تفکیکی نیروی انسانی واحدهای لشکر1 پیاده مرکز مورخه 26/5/1359...

عبور از سيروان (19)

حركت به كرمانشاه در نيمة ارديبهشت ماه سال 59 ؛ يعني حدود 45 روز پس از تعويض گردان 139 مجدداً...

بازخوانی جنگ تحمیلی (62)

تصاویر (8) خدمت داوطلبانه روزهای اول جنگ در لشکر92 زرهی– 16/8/1359...

عبور از سيروان (16)

از جمله درويش «فراح» متصدي فروش نفت و گازوئيل شهر كه با او سر و كار داشتيم ولي تا آن...

دریاسالار (3)

اهمیت راهبردی خلیج فارس خلیج فارس از نظر راهبردی دارای موقعیت ممتاز و اهمیت فوقالعادهای بوده و هست و به...

بازخوانی جنگ تحمیلی (59)

تصاویر (5) متن اساسنامه پیشنهادی تشکیل شوراها در ارتش – 16/10/1358 (3)...

بازخوانی جنگ تحمیلی (58)

تصاویر (4) متن اساسنامه پیشنهادی تشکیل شوراها در ارتش – 16/10/1358 (2)...

عبور از سيروان (15)

سه ماه زمستان در پاوه پس از استقرار در اطراف ورزشگاه نيمه تمام پاوه، با توجه به حساسيت شرايط و...

دریاسالار (2)

ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای عمان مقدمه عبور و مرور کشتيهاي تجاري در درياها از قرنها پيش، اهميت خاص و...

بازخوانی جنگ تحمیلی (56)

تصاویر (2) نمونهای از اعلامیههای درجهداران درباره طرح توحیدی ارتش...