فرماندهان صدام (73)

وودز: اجازه بدهید بحث را در چارچوبی کلیتر ادامه دهیم. کعبی: در مقالهای که به شما دادم، عملیات انجامشده در...

فرماندهان صدام (72)

وودز: موشکهای کرم ابریشم موشکهای سنگینی هستند. این موشکها را از چه هواپیماهایی شلیک میکردید؟ کعبی: هواپیماهای ترابری روسی را...

فرماندهان صدام (71)

مورای: ناو آمریکایی استارک (Stark) را هم به همین علت هدف قراردادید. اساسا هواپیمای مهاجم که در حال پرواز بود...

فرماندهان صدام (69)

کعبی: تنها گذرگاه دیگری که وجود داشت و چندان قابل دریانوردی هم نبود به کویتیها تعلق داشت و آنها اجازه...

فرماندهان صدام (68)

وودز: شما ارزش وجودی نیروی دریایی را به صدام نشان داده بودید و اکنون او انتظار بیشتری از شما داشت....

فرماندهان صدام (67)

کعبی: وقتی من فرمانده نیروی دریایی شدم، عملیات آفندی را آغاز کردیم و در اولین عملیات تصمیم گرفتیم به کشتیهایی...

فرماندهان صدام (65)

کعبی: در آغاز جنگ، در اجرای عملیات پایش در خلیجفارس مشکل داشتیم؛ چون هیچ طرح تدوینشدهای در این مورد نداشتیم...

فرماندهان صدام (64)

کعبی: وقتی جنگ آغاز شد، رئیس اداره آموزش نیروی دریایی بودم بعد هم معاون عملیات این نیرو شدم. زمانی که...

فرماندهان صدام (63)

کعبی: صدام زیرک بود. او پسازآنکه فهمید نیروی دریایی چهکارهایی می تواند انجام دهد، به این نیرو علاقه مند شد....

فرماندهان صدام (62)

سپهبد دریایی سابق عبید محمد الكعبی در سال ۱۹6۲م مدرک کارشناسی علوم نظامیاش را از دانشکده نظامی بغداد اخذ کرد....

فرماندهان صدام (61)

من هیچ نشان شجاعتی نداشتم، پس هرگز در حلقه "یاران صدام" وارد نشدم؛ حلقهای که هر کس در آن وارد...

فرماندهان صدام (60)

مکی: سوم، افسران سطح تحصیلات بالاتر و انگیزه بیشتری دارند. ضربالمثلی داریم که میگوید: "اگر میخواهی کاری انجام نشود، آن...

فرماندهان صدام (59)

مکی: بله، این از مشخصههای ارتش عراق است و ما به دلایل خاصی بیشتر بر افسران تکیهداریم تا درجهداران. ارتش...

فرماندهان صدام (58)

الخزرجی رئیس ستاد مشترک شد و انتصابش به این جایگاه خبر از تغییرات عمدهای میداد. او تعدادی از افسران ستاد...

فرماندهان صدام (57)

مکی: او در جریان درگیریهای نهر جاسم در نزدیکی بهره از این جایگاه کنار شد. صدام از او علت شکست...

فرماندهان صدام (56)

هنگامی که الخزرجی در سال ۱۹۸۷م به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شد از صدام پرسید: "قربان یادتان میآید در...

فرماندهان صدام (55)

وودز: همه فرماندهان ارشد در فرایند مطالعه تحلیلها و تحقیقات عملیاتی مشارکت میکردند؟ مکی: آنها در ابتدای جنگ شناختی از...

فرماندهان صدام (54)

شما آمریکاییها آمدید و این وضعیت عراق است که میبینید. عراق اکنون کشوری شکستخورده است که فساد گستردهای سرتاپای دولت...

فرماندهان صدام (52)

در اولین اقدام، کتابچه راهنمایی برای رهنامه نظامی کشورمان تهیه و سپس همه کتابچههای دیگر را بر اساس این کتابچه...

فرماندهان صدام (53)

مکی: بله، من هم میخواستم همین را بفهمم و بنابراین باید این موضوع را بررسی می­کردم. اکنون دلیل آن را...