روزنمای شهدای ارتش -203

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-47

ز- کسب موقعیت ژاندارمیخلیجفارس عراق در خلیجفارس 5/18 کیلومتر (6/0 درصد) دارای مرز آبی است. که نسبت به سایرکشورهای حاشیه...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-48

مسئله 45: پدافند منطقهای تعاریف: فرهنگ واژه نظامی: پدافند منطقهای: پدافندی که در آن سعی میشود، زمین مشخصی کنترل و...

روزنمای شهدای ارتش -202

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اسکورت-40

- عوض این حرفا به کاپیتان بگو سرعت ۱۲ گره دریایی، سبقت ممنوع. - اونو که حتماً میگم. به لنگرگاه...

تقویم شهدای ارتش – 88

شهید روز، احمد ایلخانی مقدم امروز 12 اسفندماه سالروز ولادت 98 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

صاعقه ها میدرخشند

برای دیدن ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

فرمانده تکاور-1

مقدمه در آذر 1394 برابر اوامر امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی متن مصاحبه امیر سرتیپ علی ظهوری فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال...

شهدای فاوا-6

شهید فرزین آقاجعفری ولادت: 38/2/10 شهادت: 67/1/29 شهید فرزین آقا جعفری، فرزند تیمور در تاریخ 38/2/10 در شهر تهران دیده...

ردای فتح-46

صدام بعد از تصرف ارتفاعات زین القوس (زین الکش) و میمک در شهریور 1359، خطاب به مردم و ارتش عراق...

روزنمای شهدای ارتش -201

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-47

مسئله 44: یگان احتیاط در عملیات ها تعاریف: فرهنگ واژههای نظامی: احتیاط: قسمتی از نیروهای یک یگان است که در...

اسکورت-39

7 نفر افسران نیروی دریایی، جمع شدهاند تا پیش از حرکت وارد اتاق توجیه عملیات شوند. - ما تا حالا...

تقویم شهدای ارتش – 87

شهید روز، بهزاد محرم نژاد امروز 11 اسفندماه سالروز ولادت 45 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش پدافند هوایی سمنان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

امیر آذر فر از روزهای پاین جنگ می گوید

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه کنید

روزنمای شهدای ارتش -200

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

عقابان دربند-39

روزی که به مأموریت میرفتم، به همسرم نگفتم که برای زدن شهر بغداد میرویم، چون گفتن این مطلب نه تنها...

شهدای فاوا-5

شهید خسرو آقاجان نژاد ولادت: 40/11/11 شهادت: 62/1/22 شهید خسرو آقاجان نژاد، فرزند اسدالله در تاریخ 40/11/11 در شهر تهران...

ردای فتح-45

ج – احساس حقارت صدام در مورد امضاء قرارداد 1975 الجزایر صدام که به عنوان معاون رئیس جمهور عراق در...