ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-102 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - ویژگی شهدای ارتش: بار دیگر به...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-83 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - مورد آزمایش مردم: ملت ایران در میدان مختلف،...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-78 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - مردمی بودن: ارتش ما امروز یک ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-76 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - مقاومت، افتخار ملت و شرف ارتش: این...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-75 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - افتخار بزرگ ملت: امروز ارتش ما بهعنوان...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-71 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم 5- تعلق ارتش به ملت و دولت: خوشبختانه ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-70 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - ارتش متعلق به مردم: ارتش امروز ما...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-69 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم ۳- ملحق شدن صمیمانه ارتش به مردم: مسئله ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-68 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم ۲- خود(مردم) را با ارتش یکی دانستن: اگر هرکدام...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-66 بخش دوم: محبوب قلوب مردم 22- مورد رضایت مردم: ارتش و نیروهای مسلح مجموعهای هستند...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-61 بخش دوم: محبوب قلوب مردم ۱5- عزیز بودن در نزد مردم: امروز ارتش عزیز است....

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-60 بخش دوم: محبوب قلوب مردم ۱4- موردتوجه و قبول و در چشم مردم عزیز: من...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-58 بخش دوم: محبوب قلوب مردم ۱۲- مورد ارزش مردم: پرسنل نظامی ما هم امروز یکی...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-55 بخش دوم: محبوب قلوب مردم 7- ارتش را از برادران عزیز و فداکار خود دانستن:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 50 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 25- مدافع ملت و کشور بودن: نیروهای مسلح...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 48 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 22- توانایی دفاع به هنگام خطر از تمامیت...