ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-128 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - قرار داشتن در خطوط آتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-124 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن - ادامه مبارزه خود با تحمل...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-123 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - حضور اسطورهها در سختترین میدانها: البته...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-122 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - نشان دادن اعتمادبهنفس جوانها و عناصر...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-120 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - شهیدان نهاجا؛ ستارههای درخشان و مردان...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-119 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مجاهدت رزمندگان (خطرپذیری جانبرکف -صرف همه...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-117 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - جلوگیری یک تیپ از لشکر (۹۲)،...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-115 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - دارا بودن عوامل ایمان، امید به...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-114 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - زحمات و بیخوابیها و تلاشها و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-113 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مجاهدت: ارتش ما امروز یک ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-111 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 26- حرکتهای عاشقانهی خلبانان دررفتن به سمت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-110 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مجاهدتهای کمنظیر: حضرت آیتالله خامنهای فرمانده...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-109 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مهم و باارزش و شجاعانه بودن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-107 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - درصحنههای جنگ و در تهديد دائمی...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - به استقبال دشمن شتافتن، مثل جوان دلاور این خانه: خدا را شکرگزاریم که این...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-100 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 10- جایگاه شهدای ارتش:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-95 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 4 - نقش دانشکده افسری در دفاع...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-92 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 11- تحمل نکردن تجاوز بعثیهای دستنشانده:...