ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-114 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - زحمات و بیخوابیها و تلاشها و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-113 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مجاهدت: ارتش ما امروز یک ارتش...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-111 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 26- حرکتهای عاشقانهی خلبانان دررفتن به سمت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-110 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مجاهدتهای کمنظیر: حضرت آیتالله خامنهای فرمانده...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-109 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - مهم و باارزش و شجاعانه بودن...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-107 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - درصحنههای جنگ و در تهديد دائمی...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - به استقبال دشمن شتافتن، مثل جوان دلاور این خانه: خدا را شکرگزاریم که این...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-100 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 10- جایگاه شهدای ارتش:...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-95 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 4 - نقش دانشکده افسری در دفاع...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-92 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت 11- تحمل نکردن تجاوز بعثیهای دستنشانده:...