اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید سرلشکر شبان پرندک

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید سرلشکر شبان پرندک

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید نامجوی حسن رود

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهید نامجوی حسن رود

اجرای آموزش معارف جنگ

وصیت نامه منصور مفتاحی نمین

وصیت نامه منصور مفتاحی نمین

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه رمضان علی رستگار

وصیت نامه رمضان علی رستگار

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه علی کاظمی خانکوک

وصیت نامه علی کاظمی خانکوک

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

گردان‌های غیرسازمانی بلال (3)

گردان‌های غیرسازمانی بلال (3)

شرح مستند از گردان‌های 821 و 831 غیرسازمانی بلال از یگان‌های نزاجا در اصفهان اسفند 1360 تا آبان 1361...

سفر به ماوراء (30)

سفر به ماوراء (30)

فصل سوم – جدایی

تلاش زندگی (52)

تلاش زندگی (52)

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (3)

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (3)

نقش شهر بندر امام خميني (ره) در خصوص پشتيباني از مناطق جنگي جنوب

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

در غرب رودخانه کرخه

وصیت نامه محمد مسکین آشنستانی

وصیت نامه محمد مسکین آشنستانی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حسن آبشناسان

وصیت نامه حسن آبشناسان

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

وصیت نامه حمیدرضا مزجی

وصیت نامه حمیدرضا مزجی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

در غرب رودخانه کرخه

گردان‌های غیرسازمانی بلال (2)

گردان‌های غیرسازمانی بلال (2)

شرح مستند از گردان‌های 821 و 831 غیرسازمانی بلال از یگان‌های نزاجا در اصفهان اسفند 1360 تا آبان 1361...

سفر به ماوراء (29)

سفر به ماوراء (29)

فصل سوم – جدایی

تلاش زندگی (51)

تلاش زندگی (51)

خاطرات سرتیپ2عباسعلی امیریان از 1315 تا 1384

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (2)

بندر امام خميني (ره) و سيادت دريايي (2)

وضعيت و جايگاه اقتصادي بندر امام خميني (ره) در هنگام شروع جنگ

زندگینامه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی قسمت دوم

زندگینامه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی قسمت دوم

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

زندگینامه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی قسمت اول

زندگینامه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی قسمت اول

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید