هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از بخش های مختلفی تشکیل یافته است و هر کدام از این بخش ها با انجام وظایف محوله تلاش می نمایند تا در جهت ثبت و ضبط تاریخ پر افتخار دوران دفاع مقدس نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند. یکی از بخش های بسیار فعال و حائز اهمیت در هیئت معارف جنگ بخش مرکز اسناد و کتابخانه می باشد. در ادامه شما را با فعالیت های انجام گرفته در این مرکز آشنا می نماییم. ضمناً از همه علاقه مندان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس دعوت می شود تا از این مرکز بازدید به عمل آورده و از اسناد و مدارک ارزشمند موجود در آن بهره برداری نمایند.

 

 

 

مرکز اسناد و کتابخانه

الف) مرکز اسناد

1- پس از تشکیل هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازیتا کنون تعداد 722 سند برابر لیست بپیوست جمع آوری گردیده

2- تاکنون تعداد 179 سند اسکن و بصورت DVD درآمده و در هارد ذخیره شده است.

3- تعداد 22 جلد شناسنامه عملیاتی یگانهای نزاجا بصورتDVD   درآمده و در هارد ذخیره شده است.

4- تعداد 3 حلقهDVD آمار ایثارگران نزاجا ، نهاجا و نداجا موجود و در هارد ذخیره گردیده.

5- تعداد 13 حلقهDVD اسامی شهدای نزاجا جمع آوری و در هارد ذخیره گردیده.

6- تعداد 248 حلقهDVD  از برداشت میدانی موجود و در هارد ذخیره گردیده.

7- تعداد 207 حلقهDVD از کلاس دانشگاه های افسری امام علی نزاجا و 155 حلقه از دانشگاه شهید ستاری نهاجا و 159 حلقه از دانشگاه امام خمینی نداجا و 71 حلقه از دانشگاه فارابی و 13 حلقه از دبیرسیتان رضائیان جمع آوری گردیده است.

9- 120 حلقهDVD از فعالیت تیم بهداری جمع آوری گردیده است.

10- تعداد 82 حلقهDVD از جلسات تشکیل شده و جمع آوری گردیده است.

11- تعداد 30 حلقه اسلاید آموزشی کلاس های شهید صیاد شیرازی بهDVDتبدیل و در هارد نگهداری میشود.

12- تعداد 120 حلقهDVD از روز نامه ها و مجلات موجود آماده و در هارد نگه داری میشود.

13- کلاس آموزش در مراکز آموزشی 108 حلقهDVDجمع آوری شده است.

14- تعداد 109 حلقهDVD از سخنرانی های مختلف شهید صیاد جمع آوری گردیده است.

15- تعداد67 حلقهDVD  از سخنرانی های امیر آراسته جمع آوری و در هارد ذخیره شده است.

16- تعداد 30 حلقهDVD از سخمرانی های هاشمی جمع آوری و در هارد ذخیره شده است.

17- سخنرانی های مختلف و متفرقه و مصاحبه ها 896 حلقهDVD جمع آوری گردیده است.

18- تعداد 46 آلبوم عکس از برداشتهای میدانی اردوگاهها و کلاسهای آموزشی جمع آوری و موجود است.

 

 

 

 

ب) کتابخانه

1- کتابهای آرشیو شده تاکنون 3006 جلد میباشد که هم اکنون روز شماره عملیاتی یگانهای آجا میباشد.

2- تعداد 69 جلد مجلات و روزنامه ها و فصل نامه ها جمع آوری گردیده.

 

 

 

فایل های پیوست:

1- آمار اسناد عملیات های مختلف تا تاریخ 99/4/18

2- آمار کتاب های آرشیو شده تا 25/6/99

3- مرکز اسناد-بخش سمعی و بصری

4- لیست مجلات، هفته نامه ها، فصلنامه ها و بریده جراید