ردای فتح-معرفی نویسنده

سرتیپدوم زرهی ستاد محمد کاظمی در سال 1337 در شهر اسلامآباد غرب دومین شهر بزرگ استان کرمانشاه متولد شد. تا...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-2

توضیح چهار مطلب: 4 پیشفرض، برای مفهومسازی بیشتر و بهتر درک مطالب بعدی این کتاب مطلب اول: ساعات اولیه سرنوشتساز...

معرفی کتاب : درس­های هشت سال جنگ تحمیلی

کتاب « درسهای هشت سال جنگ تحمیلی » ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد...

معرفی کتاب : تاریخ شفاهی در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

کتاب «تاریخ شفاهی» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته...

معرفی کتاب : ردای فتح

کتاب «ردای فتح» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته...

معرفی کتاب

کتاب «عملیات مسلم ابن عقیل» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور...

معرفی کتاب : نبردهای هوایی ایران

کتاب «نبردهای هوایی ایران» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع...

معرفی کتاب

کتاب «لشکر 21 در آفند و پدافند 1359» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد...

معرفی کتاب

کتاب «دریاسالار» ازجمله کتابهایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور طبع آراسته شده...

معرفی کتاب

کتاب «یاد ایام» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به زیور...

معرفی کتاب

کتاب «بازخوانی جنگ تحمیلی» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به...

معرفی کتاب عملیات بیت المقدس، قرارگاه قدس

معرفی کتاب کتاب «عملیات بیت المقدس، قرارگاه قدس» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد...

معرفی کتاب

کتاب «سپید پوشان روسفید» از جمله کتاب هایی است که اخیراً توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی،...

معرفی کتاب : عملیات طریق القدس – مسعود بختیاری(انتشار مجدد)

کتاب عملیات طریق القدس نوشته سرتیپ 2 ستاد مسعود بختیاری به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی...

معرفی کتاب -بی قراری های عاشقی

کتاب «بی قراری های عاشقی (دو سفرنامه)» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی...

معرفی کتاب

کتاب «تهدید در برابر تهدید (در دریا)» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی...

معرفی کتاب

کتاب «از نوهد تا خرمشهر» از جمله کتاب هایی است که توسط هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی،...

معرفی کتاب: دژ خرمشهر، سرهنگ علیرضا پور بزرگ

در طول هشت سال دفاع مقدس شاهد یگانها و نیروهای زیادی بودهایم که جانانه در مقابل دشمن ایستادند و حماسه...

معرفی کتاب، تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد دوم،سرهنگ سید یعقوب حسینی

این کتاب در رابطه با تواناییهای راهبردی ایران و عراق قبل از جنگ تحمیلی، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، وحدت ملی،...

معرفی کتاب: جبهه جنوب، سرهنگ زرهی ستاد سید یعقوب حسینی

این کتاب به خلاصهای از شرح اختلافات مرزی ایران و عراق از زمانی که عراق جزئی از قلمرو عثمانی بوده...