تهیه فیلم فرماندهان موفق

بیان مختصری از 3مرحله جنگ تحمیلی

فرمانده گروهان کناری

تشویق و تنبیه در بحران

مهمترین عوامل روحیه ساز

خاطره ای از تنبیهات بی مورد

خاطره ای از چگونگی تامین مهمات

چگونگی برخورد با افراد متملق

روحیه فرمانده در اثر ناکامی ها

سهل انگاری فرمانده در صحنه جنگ

تذکراتی درباره نحوه سوالات دانشجویان

سیاست دفاعی

ارزش گذاری به کار پژوهشی یک دانشجو

شرایط تصمیمگیری

همکاری های متقابل استاد و دانشجو در کلاس و اردوگاه

نتیجه اولین اردوگاه پژوهشی-آموزشی در شمال غرب

نتیجه اولین اردوگاه پژوهشی-آموزشی در شمال غرب

ارتش و مردم قبل از انقلاب

عملیات شیندرا بخش 2

عملیات شیندرا