پرسش و پاسخ هفته

چرا فرماندهان با یک هواپیما جابهجا میشوند که حاصل آن در سوانح پیش آمده شهادت دستهجمعی آنان و خسارت سنگین...

پرسش و پاسخ هفته

در رابطه با رکورد بیشترین ساعات پروازی شهید بابایی و نحوه آن توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی...

پرسش و پاسخ هفته

از چه سالی موشکهای فونیکس نیروی هوایی تمام شد و ما در اختیار نداشتیم؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی...

پرسش و پاسخ هفته

آیا شهید بابایی توسط پدافند هوایی خودی به شهادت رسید؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...

پرسش و پاسخ هفته

وضعیت سایت هوایی دزفول قبل و بعد از انقلاب اسلامی را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...

پرسش و پاسخ هفته

آیا بهترین هواپیمای ما در جنگ اف14 بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ...

پرسش و پاسخ هفته

اگر رژیم شاه هواپیماهای اف14 را خریداری نکرده بود، آیا ایران بدون این هواپیما در این جنگ موفق میشد؟ پاسخ...

پرسش و پاسخ هفته

در مورد حمله به اچ3 توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید...

پرسش و پاسخ هفته

اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در عراق به دلیل ناامن شدن شهر بغداد توسط جنگندههای نیروی هوایی ارتش ایران تشکیل نشد....

پرسش و پاسخ هفته

چرا نیروی هوایی در دو سال اول جنگ قوی و قدرتمند بود، ولی بعد از آن قدرتی که باید میداشت...

پرسش و پاسخ هفته

اولین تجاوز هوایی عراق در چه زمانی بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ...

پرسش و پاسخ هفته

وضعیت نیروی هوایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و بعد از جنگ چگونه است؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات...

پرسش و پاسخ هفته

چرا به نقش نیروی هوایی در جنگ کم پرداخته شده و کمرنگ دیده میشود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی...

پرسش و پاسخ هفته

وجه تمایز نیروی هوایی نسبت به سایر نیروها در چیست؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...

پرسش و پاسخ هفته

نقش نیروی هوایی در روزهای اول جنگ را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...

پرسش و پاسخ هفته

مأموریتهای نیروی هوایی را توضیح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد...

پرسش و پاسخ هفته

آیا در طول جنگ تحمیلی استانداردهای پروازی رعایت میشد و آیا پرواز در شبها انجام میشد؟ پاسخ زیر بر اساس...

پرسش و پاسخ هفته

نقش کارکنان فنی هوانیروز را چگونه ارزیابی میکنید؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ...

پرسش و پاسخ هفته

در رابطه با یگان هوانیروز در طول جنگ، آیا وسایل پرنده ما بیشتر قدرتمند بودند یا وسایل پرنده عراق؟ ویژگیهای...

پرسش و پاسخ هفته

وضعیت هوانیروز در حال حاضر نسبت به قبل از جنگ را لطفاً شرح دهید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی...