عملیات آفندی والفجر 8 – 1364/11/21 – انتشار مجدد

منطقه عملیاتی جنوب در مسیر جاده آبادان به اروندکنار در ساحل شرقی و غربی رودخانه اروند رود از ابتدای جنگ...

عملیات پدافندی میمک

در منطقه مرزی استان ایلام و در منطقه ای مقابل تنگ های بینا و بیجار در کشور ایران،ارتفاع فسیل در...

عملیات پدافندی ارتفاع 402 (انتشار مجدد)

به مناسبت سالروز عملیات پدافندی ارتفاع 402 یکی از حساسترین نقاط منطقه غرب ایران در رشته ارتفاعات مرزی درمنطقه عمومی...

عملیات آفندی قادر(انتشار مجدد)

عملیات قادر در حالی طرح ریزی و اجرا گردید که رکود قابل توجهی جبهه های جنگ را فرا گرفته بود....

عملیات پدافندی چوارتا 1364/12/16 – انشار مجدد

پس از انجام موفقیت آمیز عملیات والفجر 8 در منطقه فاو و تصرف ایـن شهر با توجه به تمرکز نیروهاي...

عملیات آفندی قادر2 (انتشار مجدد)

از آنجا که قسمتی از اهداف تعیین شده در مرحله یکم عملیات قادر به دست نیامد، پس از آمادگی نیروها...

عملیات پدافندی میمک – انتشار مجدد

به مناسبت سالروز عملیات پدافندی میمک - 1363/11/20 در منطقه مرزی استان ایلام و در منطقه ای مقابل تنگ های...

به مناسبت سالروز عملیات قادر

عملیات قادر یکی از عملیاتهای مستقل ارتش بود که به فرماندهی سرهنگ علی صیاد شیرازی در تاریخ 23 تیرماه 1364...