گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

گزارش دوره آموزشی معارف

اهدای لوح تبریک هیئت معارف جنگ به ارشد نظامی اجا در منطقه اصفهان

اهدای لوح تبریک هیئت معارف جنگ

آموزش معارف جنگ دربیمارستان 577 منطقه ای اصفهان

آموزش معارف جنگ

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

گزارش دوره آموزشی معارف

آموزش معارف جنگ در مرکز تربیت و آموزش 05 کرمان

آموزش معارف جنگ

آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان

آموزش معارف جنگ

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

گزارش دوره آموزشی معارف

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش و میدان تیر شهدای وظیفه سمنان

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش و تربیت شهید شبان پرندک

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش جواد الائمه(ع)

اجرای آموزش معارف جنگ

اجرای آموزش معارف جنگ درپایگاه پدافند هوایی شهید سوباشی همدان

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ در مرکز آموزش تکاور شهید شبان پرندک

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ درمرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

اجرای آموزش معارف جنگ درپادگان تیپ حضرت امیر(ع) نهاجا

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز  آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...