کتاب آموزشی معارف جنگ

»معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها، ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس...

دوره آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی تهران

بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی تیر ماه سال 1393 در مرکز آموزشی وظیفه شهید خضرایی نهاجا...

دوره آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی تهران

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره های آموزشی اردیبهشت ماه سال 1393...

دوره های آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی شهرستان ها

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره های آموزشی اردیبهشت ماه سال 1393در...

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 02 شهید انشایی نزاجا بر اساس گزارش امیر آرام سی امین دوره آموزشی...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ 04 امام رضا (ع) نزاجا

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی خرداد ماه سال 1393 در...

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ وظیفه پدافند هوایی

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی بر اساس گزارش مدیریت آموزشی معارف جنگ، دوره آموزشی اردیبهشت ماه سال 1393 در...

روند توسعه و گسترش آموزشهای میدانی معارف جنگ دانشجویان دانشگاه افسری آجا

مصاحبه با پیشکسوتان و دست اندرکاران آموزشهای میدانی معارف جنگ هفدهمین دورۀ اردوی آموزشهای میدانی معارف جنگ برای دانشجویان دانشگاههای...

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی

دوره آموزشی معارف جنگ در مرآ 05 کرمان اعزامی 1392/12/1 بیست و یکمین دوره آموزشی معارف جنگ در مرکزآموزش 05...

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی

مرآ سیرجان اعزامی 1392/12/1 دوره آموزشی معارف جنگ در مرکزآموزش سیرجان نزاجا با شرکت تعداد943نفر از دانشجویان مشمول با تحصیلات...

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی

مرآ 05 کرمان اعزامی 1/12/93

آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 04 امام رضا (ع) بیرجند براساس گزارش امیر آرام مدیر آموزشهای معارف جنگ...

دوره های آموزشی معارف جنگ در مراکزآموزشی

دوره آموزشی معارف جنگ در مرکزآموزش پدافند هوایی براساس گزارش امیر آرام مدیر آموزشهای معارف جنگ در مراکز آموزشی، دوره...

برگزاری دور? آموزشی معارف جنگ در دانشگاه شهید ستاری

به گفته امیر مبارکی مدیر آموزشهای معارف جنگ در دانشگاههای آجا دوازدهمین دورۀ آموزش معارف جنگ از روز چهارشنبه 92/9/27...

دور? آموزشی معارف جنگ در دانشگاه افسری امام خمینی نیروی دریائی ارتش ج.ا.ا

به حول و قوه الهی دوره آموزش نظری معارف جنگ از تاریخ 11 تا 20 آبان ماه سـال 1392 مانند...

دور? آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی ارتش ج ا.ا

بیست و نهمین دوره آموزشی معارف جنگ در مرکز آموزشی 02 پرندک (شهید انشایی) با شرکت تعداد 1808 نفر از...

همایش هم اندیشی اساتید دوره های آموزشی معارف جنگ

همایش اساتید دوره های آموزشی معارف جنگ با حضور 40 نفر از اساتید هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی و...

دوره های آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی شهرستانها

به گزارش مدیریت آموزشی هیئت معارف جنگ دوره های آموزشی معارف جنگ طی ماههای تیر و مرداد توسط گروه جنوب...

برگزاری دوره های آموزشی معارف جنگ

دوره های آموزشی معارف جنگ در مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ماههای تیر و مرداد توسط مدیریت آموزشی...

دوره های آموزشی معارف جنگ

اولین دوره آموزشی در سال 1392در مراکز آموزشی وظیفه آجا جمعا تعداد 5818 نفر از دانشجویان مشمول در مقاطع تحصیلی...