آموزش نظری معارف جنگ در مرکز آموزش  شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک)

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه مرکز آموزش شهید ابوالفضل شبان (مرکز آموزش پرندک ) اعزامی۱۴۰۱/۹/۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۶توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید .
تصاویر زیر مربوط به این آموزش می‌باشد

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده