اجرای آموزش نظری معارف جنگ برای کارکنان وظیفه پایگاه هشتم شکاری

آموزش نظری معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی برای کارکنان وظیفه پایگاه هشتم شکاری، اعزامی ۱۴۰۱/۸/۱ توسط اساتید پیشکسوت هیئت معارف جنگ اجرا گردید .

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده