برگزاری جلسه هماهنگی کلاس های آموزشی معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در مرکز آموزش 02 نزاجا شهید انشایی
هیئت معارف در مرکز آموزش 02 نزاجا شهید انشایی

برابر تدابیر هیئت رئیسه محترم معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در روز سه شنبه 11/5/1401 جلسه هماهنگی جهت هرچه بهتر برگزار شدن کلاس های معارف جنگ در این مرکز با حضور مدیریت آموزش دانشجویان، وظیفه امیر آرام و فرماندهی مرکز جناب سرهنگ بختیاری، رئیس عقیدتی سیاسی، جانشین، رئیس حفاظت و آموزش مرکز برگزار گردید.
در این جلسه امیر آرام ضمن اشاره به دستورالعمل صادره از اجا و نزاجا اهمیت و حساسیت موضوع و تأکید ریاست هیئت معارف جنگ امیر آراسته را بر چگونگی اجرای کلاس ها از فرماندهی مرکز درخواست نمودند که تلاش گردد این کلاس ها به نحو شایسته ای که مورد تأکید هیئت معارف جنگ می باشد، برگزار گردد و تدابیر لازم جهت تبلیغات میدانی در سطح پادگان در طول برگزاری کلاس ها و وسایل آموزشی بعمل آید.
همچنین، در این جلسه امیر محمدی جانشین مدیریت وظیفه، سرهنگ یزدی نژاد معاون فرهنگی و روابط عمومی و سرهنگ معینی مدیریت پشتیبانی آموزش معارف جنگ نیز نکاتی را مطرح نمودند. در پایان از محل برگزاری کلاس ها(حسینیه، سینما و مسجد) نیز بازدید بعمل آمد.
لازم به ذکر است کلاس معارف دانشجویان مرکز آموزش 02 در این دوره از 30/5/1401 بمدت سه روز با حضور ریاست هیئت معارف جنگ امیر سرتیپ ناصر آراسته در این مرکز برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و روابط عمومی

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده