عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه
شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-44

از: ستاد عمليات دزفول شماره: 106
به: لشكر 92 تاريخ: 18/7/59
[گزارش نتيجه اقدامات]
برابر گزارش فرمانده يگان‌هاي مستقر در شوش، سرهنگ پورداراب، اين يگان زير آتش شديد توپخانه قرار گرفته، مقداري خودرو حامل مهمات و مقداري وسايل و وسايط از بين رفته، پرسنل زخمي که به موقع اعزام شدند. ضمناً به عرض مي¬رساند با وجود وارد آمدن ضايعات و نبودن سلاح اجتماعي، اين يگان توان خود را از دست داده است. استدعا دارد در اين مورد بررسي و در صورت تصويب به منظور تجديد سازمان به عقب کشيده شوند.
ف ل 92
از: ل 92 زرهي (ر3) شماره: 48-201
به: ف تيپ 2 تاريخ: 20/7/59
[موقعيت نيروها در شوش]
پيرو 158 – 20/7/59
دستور دهيد سريعاً نتيجه اقدامات در پيرو شماره بالا را با ذکر موقعيت نيروهاي خودي و دشمن گزارش نمايند.
سرهنگ قاسمي
***
از: ستاد عمليات دزفول شماره: 166
به: ل 92 تاريخ: 20/7/59
[دشمن در حال تقويت]
برابر گزارش يگان‌هاي مستقر در شوش، موقعيت فعلي يگان‌هاي مستقر مذکور، در جنوب غربي در ساحل رودخانه کرخه است. ضمناً شواهدي دال بر زدن پل به وسيله دشمن فعلاً در حوالي شوش در دست نيست.
سرهنگ ملک¬نژاد
***
از: ستاد عملياتي دزفول شماره: 196
به: ف ل 92 زرهي و قرارگاه تاکتيکي نزاجا تاريخ: 20/7/59
[تلفات خودي و دشمن]
برابر گزارش تيپ 2، دشمن در حال تقويت يگان‌هاي خود مي¬باشد.
سرهنگ ملک¬نژاد

از: گروه رزمي 38 شيراز (مربوط به منطقه اهواز است) شماره: 102-28-201
به: ف ل 92 تاريخ: 28/7/59
[تلفات خودي و دشمن]
عملياتي که از ساعت 7:30 روز 27/7/59 به آتش توپخانه و خمپاره¬انداز و تانک تلفاتي به دشمن وارد شد. در ضمن در اثر ترکش خمپاره¬ دشمن، يك نفر مهندس و يک نفر سرباز که ديدبان توپخانه بودند به شدت مجروح و به بيمارستان اعزام شدند.
***
از: عمليات دزفول نزاجا شماره: 11940
به: ف ل 92 تاريخ: 29/7/59
[گزارش وضعيت خرمشهر و آبادان]
برابر اعلام سماجا مستند به گزارش نداجا در خرمشهر آخرين مقاومت در حال شکسته شدن بوده و 90 درصد از شهر در دست دشمن است و از پل خرمشهر تقاضاي کمک شده در آبادان تانکها و توپها و نفرات دشمن در حال پيشروي هستند ناخدا جليل¬زاده فرمانده منطقه مجروح و در بيمارستان است و شديداً تقاضاي کمک شده دستور فرمايند مراتب بالا را بررسي و چنانچه مورد تاييد است اعلام و اقدام فوري و لازم به عمل آوريد.
***
از: ل 92 شماره: 117-48-201
به: تي2، تي 3، توپخانه لشكري تاريخ: 29/7/59
[استفاده از برد خمپاره¬اندازها به جاي توپ]
به توپخانه¬هاي عمل کلي ابلاغ شد از آتش به سوي هدف¬هايي‌که در برد خمپاره¬¬اندازهاي يگان‌ها است، خودداري نمايند. لذا ضروري است كه يگان‌ها به منظور جلوگيري از فرسودگي بيش از حد توپ¬ها به اين امر توجه نمايند.
سرهنگ قاسمي نو

از: تيپ 2 شماره: 1589
به: لشكر 92 تاريخ: 1/8/59
[موقعيت خودي و دشمن در غرب كرخه]
بازگشت به شماره 122-48-201 -30 /7/59
يگان‌هاي خودي در 2 کيلومتري غرب رودخانه کرخه و دشمن بين 6 تا 10 کيلومتري غرب رودخانه كرخه مستقر مي¬باشند.
***
از: ل 92 زرهي (ر3) شماره: 76-48-201
به: ف تي 2 زرهي دزفول تاريخ: 8/8/59
[گردان 283 از زير امر خارج]
دستور فرماييد گردان 283 سوار زرهي را از زير امر خارج و در حوالي کريت مواضع خود را انتخاب و فرمانده يگان به اهواز عزيمت تا مأموريت جديد نامبرده ابلاغ گردد.
ف ل 92 زرهي سرهنگ زرهي ستاد قاسمي
***
از: ستاد عمليات دزفول شماره: 26-3001
به: ف ل 92 تاريخ: 9/8/59
[يگان‌هاي تيپ 2 در محل تجمع جديد]
برابر امريه 26-3001 – 3/8/59 قرارگاه نزاجا، يگان‌هاي تيپ و زير امر از ساعت 24:00 روز 6/8/59 تا 7/8/59 به تدريج تعويض و در محل تجمع جديد حوالي بالا رود مستقر و مشغول تجديد سازمان مي¬باشند. مختصات پاسگاه فرماندهي 178- 808 مي¬باشد. مراتب جهت استحضار به عرض مي‌رسد.
ف ستاد عمليات دزفول

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده