عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه
شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-43

از: ستاد عمليات تيپ دزفول                                                                  شماره: 969

به: ل 92                                                                                       تاريخ: 16/7/59

[نجات از محاصره]

يگان‌هاي مستقر در موسيان و چيلات و بيات، با توجه به اينکه تقريباً در محاصره دشمن هستند معهذا هم اکنون به مأموريت خود ادامه مي­دهند. مقرر فرماييد هر چه زودتر تا وسيله عناصر دشمن محاصره و دستگير نشده‌اند، يا از راه هوا، يا از راه زمين ترتيب مراجعت آنها داده شود.

ستاد عمليات دزفول

 

از: گروه 141 و گد138                                                                        شماره: 20

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 17/7/59

[پشتيباني هوايي سريع]

به علت درگيري شديد از راه زمين و هوا، درخواست هوايي سريعاً بفرستيد، در غير اين صورت مجبور به عقب­نشيني هستيم.

***

از: لشكر 92 زرهي رکن 3                                                               شماره: 83-48-201

به: تي 2 ستاد عملياتي دزفول                                                             تاريخ: 17/7/59

[درخواست گروه]

گروه 141 و گد 138 به علت درگيري شديد از راه زمين و هوا، تقاضاي پشتيباني آتش هوايي را نموده. ضمناً به گروه مزبور ابلاغ نماييد که چون زير امر ستاد عملياتي دزفول مي­باشد، مکاتبات خود را با آن ستاد انجام دهد.

سرهنگ ستاد قاسمي

***

از: عمليات منطقه دزفول                                                                       شماره:

به: ف گد 138 و 141 و ف ل 92                                                           تاريخ: 17/7/59

[جلوگيري از عبور دشمن از رودخانه]

دستور فرماييد يک گروهان کامل پياده به اضافه يک دسته تانک مأمور به گردان، شبانه حرکت نموده و در محل مستقر شود که مانع عبور دشمن از رودخانه شوند. در صورت نياز، آتشبار 155 با فرمانده گروه رزمي تغيير محل داده كه بتواند در محل مورد نظر آتش نمايد.

 

ف ل 92: به منظور جلوگيري از عبور دشمن در حدود 10 کيلومتري جنوب شوش، با اعزام عوامل فوق کافي نيست. مقرر فرماييد در مورد اعزام نيرويي که بتواند با دشمن مقابله نمايد، اقدام مقتضي معمول فرمايند. از يگان مستقر در فولي‌آباد به پشتيباني ل 92 ابلاغ گرديد 4 دستگاه کاميون به شوش جهت حمل گروهان پياده به محل اعزام گردد. ضمناً گد ياد شده مربوط به قرارگاه عملياتي نزاجا در جنوب مي­باشد.

***

از: ستاد عمليات دزفول                                                                          شماره: 993

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 18/7/59

[درخواست پدافند هوايي]

برابر گزارش گروه رزمي 141و گد 138، اين يگان‌ها فاقد وسيله پدافند هوايي عليه هواپيماهاي دشمن مي­باشند. خواهشمند است مقرر فرمايند در اين مورد اقدام لازم معمول دارند.

ستاد عمليات دزفول

***

از: ستاد عمليات دزفول                                                                           شماره: 1022

به: ف لشكر 92 زرهي                                                                          تاريخ: 18/7/59

[درخواست آتش پشتيباني هوايي]

برابر گزارش گروه 138 و 141 مأمور ستاد عملياتي دزفول، به علت اينکه زير آتش شديد دشمن در منطقه شوش قرار گرفته­اند، تقاضاي آتش پشتيباني هوايي و اعزام هليکوپتر جهت تخليه مجرومين به جلو معدن سنگ نموده­اند. ضمناً يادآور شده­اند چنانچه هر چه سريعتر در خاموشي و خنثي کردن آتش متجاوز اقدام نگردد، مجبور به عقب­نشيني مي‌گردند.

ف ستاد عملياتي دزفول

***

از: ستاد عملياتي دزفول                                                                        شماره: 1033

به: ف تي 2                                                                                     تاريخ: 18/7/59

[درخواست كمك گروه‌هاي رزمي 138 و 141]

برابر گزارش گروه رزمي 138 و 141 مستقر در شوش، گروه­هاي مذکور از زمين و هوا زير آتش دشمن مي­باشند و تقاضاي کمک نموده­اند. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم به عرض مي‌رسد.

ف ستاد عملياتي دزفول

 

از: ستاد عملياتي دزفول                                                                          شماره: 1025

به: ف ل 92 زرهي جهت آگهي                                                              تاريخ: 18/7/59

[حركت ستون دشمن به پايين‌تر از شوش]

برابر اعلام گروه رزمي 141و 138 خودروها و تانک‌هاي دشمن در موازات غرب رودخانه کرخه 5 کيلومتري پايين­تر از شوش به طرف اهواز در حرکت هستند. مراتب جهت استحضار و اقدام لازم به عرض مي‌رسد.

سرهنگ ملک­نژاد

***

از: ستاد عملياتي دزفول                                                                           شماره: 1026

به: ل 92 ستاد عمليات نزاجا                                                                   تاريخ: 18/7/59

[توپ سنگين دشمن در سايت 5]

برابر گزارش گروه 141 و 138 در تاريخ 17/7/59 با استراق سمع که از طريق بي‌سيم به عمل آمد، به عربي شنيده شده که در حال حاضر، 10 قبضه توپ سنگين به فرماندهي سرگرد زهر در اطراف سايت 5 مستقر شده که از آنجا يگان‌هاي مستقر در شوش و اطراف آن را زير آتش گرفته­اند.

سرهنگ ملک­نژاد

***

از: ستاد عملياتي دزفول                                                                          شماره: 1034

به: ل 92                                                                                         تاريخ: 18/7/59

[گزارش خودي و دشمن در جنوب شوش]

پيرو 204-84-201 – 18/7/59 و 202-84-201 – 17/7/59

دستور فرماييد سريعاً وضعيت نيروي خودي و دشمن را در جنوب شوش حوالي دوبي و ساير منطقه مربوطه را به اين گروه رزمي گزارش نمايند.

ستاد عملياتي دزفول

 

 

از: ستاد عملياتي دزفول                                                                           شماره: 1030

به: لشكر 92                                                                                      تاريخ: 18/7/59

[خنثي كردن سريع آتش دشمن]

گردان رزمي 138 و 141 زير امر ستاد عملياتي دزفول، به علت اينکه زير آتش شديد دشمن در منطقه شوش قرار گرفته، تقاضاي پشتيباني هوايي و اعزام هليکوپتر جهت تخليه مجروحين به جلو معدن سنگ نموده، ضمناً يادآور شدند، چنانچه هرچه سريعتر در خاموشي و خنثي کردن آتش متجاوز اقدام نگردد، مجبور به عقب­نشيني خواهند شد.

***

از: ل 92                                                                                     شماره: 48-48-201

به: ف تي 2                                                                                   تاريخ: 19/7/59

[برهم زدن تجديد سازمان دشمن]

برابر اطلاع واصله، دشمن در منطقه آن يگان مشغول تجديد سازمان است. دستور فرماييد با اجراي آتش توپخانه و درخواست پشتيباني هوايي از چانل مربوطه، روي مواضع دشمن، مانع انجام تجديد سازمان دشمن گردند.

سرهنگ ستاد قاسمي نو

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده