عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي در غرب رودخانه کرخه
شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-42

از: ل 92 زرهي (ر3) شماره: 99-48-201
به: ف تي 84 خرم¬آباد تاريخ: 14/7/59
[راه نجات تيپ از محاصره]
آن يگان مي¬تواند با راهنمايي افراد محلي از طريق جاده دهلران – نصريان، پهله- زرين¬آباد به جاده دره شهر – پل دختر وارد و خود را از محاصره نجات دهد¬.
ف ل 92: سرهنگ قاسمي
از: گروه 141 شماره: 9 سيار
به: ل 92 زرهي تاريخ: 14/7/59
[تانك‌هاي دشمن در روبه‌روي ما]
تانک¬هاي دشمن روي تپه روبه‌روي ما قرار گرفته و ما را با تير مستقيم مي¬کوبند.
گروه 141
***
از: ل 92 شماره: 139-48-201
به: گروه 141 تاريخ: 14/7/59
[از بين بردن تانك‌هاي دشمن]
بازگشت به شماره 9 سيار – 14/7/59
دستور دهيد با آرپي‌جي 7 و تفنگ 106 هدف قرار دهيد و از بين ببريد.
سرهنگ ستاد قاسمي
***
از: ستاد عملياتي دزفول شماره: 927
به: ف تي 2 تاريخ: 14/7/59
موضوع: آخرين وضعيت دشمن
نيروي دشمن به طور پراکنده در 5 الي 2 کيلومتري در امتداد نيروي خودي در سراسر غرب رودخانه کرخه، مواضع پدافندي را اشغال نموده است. تپه ميرلکون به شماره 1755-1165 تپه چشمه به شماره 1785-1160 تپه خرولي به شماره 1795-1160 دو راهي رادار تا رودخانه به شماره 1795-1150 از نقشه شماره 1:50000 دزفول انديمشک مستقر مي¬باشد.
ف عمليات منطقه دزفول

از: تيپ 2 زرهي شماره: 1507
به: ف ل 92 زرهي تاريخ: 14/7/59
[عقب راندن دشمن و يگان تازه نفس]
تيپ 2 و گروه رزمي 37 در ساحل غربي رودخانه کرخه مستقر مي¬باشند. در تک مورخه 13/7/59 دشمن را چند کيلومتر به عقب رانده و نياز به يک يگان جديد تازه نفس دارد تا تک را ادامه دهد.
تي 2
***
از: ل 92 زرهي شماره: 48-201
به: ف تي 84 خرم¬آباد تاريخ: 16/7/59
[عقب‌نشيني تيپ 84]
بدينوسيله عين امريه نزاجا جهت هرگونه اقدام ارسال مي¬گردد.
برابر گزارش ژاجا مستند به هنگ ژاندارمري ايلام، قسمتي از تيپ 84 مستقر در موسيان و دهلران در روز جاري 15/7/59 موسيان را تخليه و از راه مورموري مشغول عقب¬نشيني هستند. افزوده شده که اين تيپ دومين باري است که از موسيان مبادرت به عقب¬نشيني نموده است و درصدد پايين آوردن روحيه افراد ژاندارمري شده است. دستور دهيد جريان بررسي و چگونگي امر سريعاً گزارش شود. ف نزاجا سرتيپ ظهيرنژاد
ف ل 92: سرهنگ قاسمي
***
از: گد 138 شماره:
به: ف ل 92 تاريخ: 16/7/59
[پشتيباني هوايي ضروري]
به علت درگيري، پشتيباني هوايي خيلي ضروري است.
انتهاي جنگل سمت چپ جاده حدود 800 متر جلوتر.
پورداراب

از: ستاد عملياتي دزفول شماره: 933
به: ف ل 92 زرهي تاريخ: 15/7/59
[گزارش وضعيت]
پيرو 92-84-201 – 15/7/59
به گروه رزمي 141 و 138 دستور دهيد، سريعاً وضعيت خود را گزارش تا به نيرو اعلام گردد. زيرا برابر اطلاع، گردان 138 و 141 درگيري شديد با دشمن داشته، ضمناً انگيزه عدم گزارش به تيپ را اعلام نمايد.
ستاد عملياتي اروند
***
از: ل 92 (ر3) شماره: 60-48-201
به: ف گروه رزمي 141، گروه رزمي 138 مستقر در شوش تاريخ: 16/7/59
[گزارش آخرين وضعيت]
دستور فرماييد آخرين وضعيت خود را سريعاً به ستاد عمليات دزفول و اين لشكر اعلام نمايند.
ف ل 92 سرهنگ قاسمي
***
از: ستاد عمليات دزفول شماره: 958
به: ل 92 تاريخ: 15/7/59
[خودي و دشمن در غرب كرخه]
بازگشت به شماره 22-48-201 – 9/7/59
يگان‌هاي خودي در 2 کيلومتري غرب رودخانه و دشمن در 7 تا 10 کيلومتري غرب رودخانه کرخه مستقر مي¬باشد.
سرهنگ ملک¬نژاد
***
از: ستاد عمليات دزفول شماره:
به: ف ل 92 زرهي تاريخ: 16/7/59
[موقعيت خودي و دشمن در غرب كرخه]
برابر اعلام تيپ 2، دشمن در 7 کيلومتري غرب کرخه و نيروي خودي در 3 کيلومتري کرخه مي‌باشد.
ف ستاد عملياتي دزفول
از: ستاد عملياتي دزفول شماره: 970
به: ف ل 92 زرهي تاريخ: 16/7/59
[نياز به تقويت تيپ 2]
تيپ 2 زرهي گزارش نموده است، مدت 3 روز اين يگان در سر پل مستقر و از حملات شديد توپخانه و نيروهاي دشمن دفاع مي¬نمايد. در حال حاضر نيروي کافي جهت نگهداري و حفظ سرپل ندارد. استدعا داشته وضع اين يگان را روشن تا در مقابل تقويت احتمالي دشمن بتواند مواضع خود را حفظ نمايد.
ستاد عملياتي دزفول
***
از: لشكر 92 زرهي رکن سوم شماره: 14-48-201
به: ف تيپ 2 تاريخ: 16/7/59
[از سپاه پاسداران كمك خواسته شود]
دستور دهيد از فرماندهي سپاه پاسداران دزفول تقاضاي 150 نفر مسلح به آر پي جي 7 و تفنگ ژ3 گردد.
سرهنگ ستاد قاسمي

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده