عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-16

 

 

از: گروه رزمي فکه                                                                               شماره: 2 سيار

به: ف ل 92                                                                                      تاريخ: 1/7/59

[تصميم با مقدورات ممكن]

جريان وقايع را به­طور کامل با فرماندهي لشکر و استاندار در ميان گذاشتم و لشکر اظهار داشت که در حال حاضر هيچ يگان زرهي و توپخانه جهت تقويت شما وجود ندارد و شخصاً برابر مقدورات و محدوديت­هاي خود تصميم بگيريد که با توجه به وضع دشمن عقب نشيني نماييد يا در مواضع خود باشيد.

ف گروه رزمي

 

از: رکن سوم لشکر 92                                                                                شماره:

به: فرماندهي گروه رزمي فکه                                                                تاريخ: 1/7/59

[استفاده از مقدورات تا وصول نيروي كمكي]

بازگشت به 2 سيار-1/7/59

  • هماهنگي گرديد که ظرف امشب از طريق پشتيباني هواييکمک­هاي لازم معمول گردد.
  • در حال حاضر در لشکر يگان زرهي، توپخانه وجود ندارد از مقدورات موجود استفاده نماييد.
  • به محض وصول يگان اعزامي از مشهداز نظر يگان زرهي و توپخانه تقويت اعزام خواهد شد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: تي 37                                                                                           شماره: 12

به: ف ل 92                                                                                       تاريخ: 1/7/59

[دويرج سقوط نموده و در محاصره هستيم]

پيرو شماره 11-1/7/59

ضمن سقوط دويرج، دشمن ما را از سه طرف محاصره کرده است.

تي 37

***

از: تيپ 2                                                                                           شماره: 1267

به: ل 92                                                                                            تاريخ: 1/7/59

[وضع موجود در عين خوش]

يگان‌هاي مستقر در عين­خوش زير آتش شديد گلوله دشمن قرار گرفته، راديو رله از بين رفته و يک انبار مهمات نيز آتش گرفته، تعدادي زخمي داريم تکليف اين يگان چيست.

تي 2

 

 

 

از: تي 37 زرهي                                                                         شماره: 118/28/201

به: ف ل 92                                                                                تاريخ: 1/7/59

[سقوط فكه و دويرج]

از 17 دستگاه تانک واگذاري لشکر پياده مرکز، فقط 3 دستگاه حاضر به کار بوده و بقيه در مدت 3 روز درگيري شديد، حتي يک گلوله از دهانه آن­ها خارج نگرديده، با توجه به رمزهاي مکرري که اين گروه از ابتداي مأموريت تا کنون به ل 92 زرهي گزارش نموده ولي بي­نتيجه مانده، با توجه به تقويت سريع دشمن در مقابل فکه که قصد نفوذ به دزفول و انديمشک را دارد، هم اکنون دويرج و فکه در سقوط کامل بوده، اجازه فرماييد تا آمار تلفات اين گروه بالا نرفته و تا کنون از جان مايع گذاشته و محور فکه را حفظ نموده­اند، به مواضع بعدي تغيير مکان داده شود.

رکن سوم

***

از: گروه 37                                                                                       شماره:

به: ر 3 ل                                                                                          تاريخ: 1/7/59

[تعويض با يگان تازه نفس]

به­علت خرابي تانک­ها و خستگي فوق­العاده پرسنل و فرمانده، تقاضاي تعويض با يگان تازه نفس ديگري را داريم که بتوانيم مجدداً در خط اول جبهه بجنگيم. در اين صورت چون دشمن دائماً در حال تقويت و حمله مي­باشد، مقرر فرماييد وضع اين گروه رزمي را قبل از ساعت 12:00 روز 1/7/59 روشن شود.

ف – سرگرد رامين

***

از: ل 92 زرهي – رکن سوم                                                             شماره: 148/48/201

به: ف تي 37 زرهي                                                                         تاريخ: 1/7/59

[ادامه مقاومت تا وصول يگان جديد]

همان­طوري که چندين روز است با کمال رشادت در برابر دشمن قد علم کرده­ايد، به مقاومت خود ادامه دهيد. از نيرو تقاضاي نيروي کمکي شده، به محض وصول در مورد تعويض آن يگان اقدام خواهد شد.

فرمانده لشکر 92 زرهي: سرهنگ ستاد ملک نژاد

از: تيپ 2                                                                                           شماره: 3 سيار

به: ل 92                                                                                           تاريخ: 1/7/59

[بمباران تيپ 2 و پايگاه وحدتي]

تعداد چندين فروند هواپيماي عراقي ساعت 06:30 روز 1/7/59 با حمله همه جانبه، منطقه تيپ 2 زرهي و پايگاه وحدتي را بمباران نمودند. حمله هوايي از طرف عراق هم اکنون ادامه دارد. خسارات متعاقباً گزارش مي­گردد.

تيپ 2

***

از: تي 2                                                «آني»                        شماره: 272

به: ل 92 ر 3                                                                                       تاريخ: 1/7/59

[سد پيشروي در عين خوش و نيازمندي]

با پشتيباني هوايي و تانک و موشک تاو و تفنگ 106 جلوي پيش­روي عين­خوش سد و دشمن براي تجديد سازمان و احتمالاً حمله مجدد تا حدودي عقب نشسته و فشار کمتر شده است. به­منظور حفظ مواضع و تا ترميم لجمن احتياج به يک گردان توپخانه و پشتيباني هوايي مي­باشد.

تي 2

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده