عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-12

از: لشکر 92 زرهي – رکن سوم                                                        شماره: 2869-48-201

به: گروه رزمي 37                                                                            تاريخ: 30/6/59

[وصول تانك‌ها]

تعداد 2 دستگاه تانک چيفتن- 2 دستگاه ام 60- 2 دستگاه ام 47- با 12 نفر خدمه از تي 37 رأس ساعت 12:00 30/6/59 با تانكبرهاي اعزامي از لشکر به سمت دوسلک عزيمت نمودند. وصول آن­ها را به لشکر گزارش کنيد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: تي 37                                                                                   شماره: 195/28/201

به: ف لشکر 92 زرهي اهواز                                                               تاريخ: 30/6/59

[واگذاري تيپ 37]

با توجه به آخرين بررسي نزاجا روي گسترش يگان‌هاي عراقي که يکي از محتمل­ترين معابر تعرض کشور هدف، معابر فکه دوسلک پل نادري مي‌باشد، ل 92 در مورد واگذاري يک آتشبار 175 م‌م  و يك آتشبار كاتيوشا و همچنين يک آتشبار پدافند هوايي بي تفاوت مانده و هنوز اقدام براي پشتيباني اين گروه ننموده است.

 

 

از: تيپ 37                                                                                 شماره: 194-28-201

به: ف لشکر 92 زرهي اهواز                                                                تاريخ: 30/6/59

[آغاز درگيري در فكه]

درگيري از ساعت 7:45 روز 30/6/59 در منطقه مواضع فکه آغاز گرديده.

***

از: تيپ 37                                                                                 شماره: 199-28-201

به: ف ل 92                                                                                  تاريخ: 30/6/59

موضوع: درخواست آتش پشتيباني هوايي

چون گروه که از ساعت 12:00 روز 6:30 در زير آتش شديد توپخانه دشمن قرار گرفته، از همان ساعت، اين گروه (فکه) درخواست آتش پشتيباني هوايي را کرده و هنوز مدت 2 ساعت است که زير آتش شديدترين توپخانه دشمن هستيم ولي پشتيباني هوايي هنوز نيامده است.

ف تيپ 37

***

از: رکن سوم لشکر                                                                       شماره: 2662-48-201

به: فرماندهي تيپ 2 زرهي                                                                 تاريخ: 30/6/59

رونوشت به گروه رزمي 37 زرهي

بازگشت به 188-28-201-29/6/59

[ماكت هواپيماهاي دشمن]

گروه رزمي 37 زرهي طي گزارشي خواستار ماکت هواپيماهاي دشمن گرديده است، دستور فرماييد يک نفر از پرسنل رکن دوم گردان­هايي که نزديک محل استقرار تيپ 37 مي­باشد، با در دست داشتن ماکت هواپيماهاي دشمن و چارت هواپيماهاي خودي به گروه رزمي 37 اعزام و نتيجه را به لشکر گزارش نماييد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

 

 

از: رکن سوم لشکر                                                                      شماره: 2670-48-201

به: تيپ 2 زرهي رونوشت گردان 283 سوار زرهي                                    تاريخ: 30/6/59

[اعزام ديدبان توپخانه]

يک نفر ديد­بان مقدم توپخانه به گردان 283 سوار زرهي اعزام کنيد تا هنگام درگيري اين گردان با دشمن، تقاضاي پشتيباني آتش نمايد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي – رکن 3                                                    شماره: 2863-48-201

به: گروه رزمي 37                                                                           تاريخ: 30/6/59

[قدرداني از عملكرد گروه رزمي]

بازگشت به رمز 201/28/201-30/6

شهامت و عملکرد پرسنل آن يگان و فرمانده گروه رزمي براي لشکر قابل ستايش و قدرداني است. مراتب نيز به همين نحو به نزاجا گزارش گرديد. پاسخ دندان شکن گروه رزمي 37 به دشمن مسلماً اثرات نامطلوبي در روحيه آن­ها خواهد گذارد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي – رکن سوم        «رمز- آني- آني»                    شماره: 2876-48-201

به: – گروه رزمي 37                                                                          تاريخ: 30/6/59

[استفاده از حداكثر آتش]

از حداکثر آتش­هاي سازماني و پشتيباني خود استفاده نماييد، پشتيباني هوايي تقاضا گرديد به مقاومت خود ادامه بدهيد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

 

 

 

از: ل 92 – ر3                                                                            شماره: 2885-48-201

به: سوار زرهي 283                                                                          تاريخ: 30/6/59

[سركوبي دشمن]

بازگشت به 115-29/6/59

هيچ آزمايشي بهتر از زمان درگيري نمي­باشد، بر روي دشمن آتش گشوده و وي را سرکوب نماييد.

سرهنگ ملک نژاد

***

از: ستاد ل 92 – ر3                                                                       شماره: 2891-48-201

به: ف گروه رزمي 37 گروه رزمي 138                                                  تاريخ: 30/6/59

[رهايي تانك‌ها]

بازگشت به 7/8/01/207/3-29/6/59

به مجرد رسيدن تيپ 37 اعزامي از شيراز تانک­هاي آن يگان آزاد خواهد شد.

سرهنگ ملک نژاد

***

از: تيپ 2                                                                                             شماره: 1246

به: ف ل 92 زرهي                                                                                تاريخ: 30/6/59

[چاه‌هاي نفت زير آتش شديد دشمن]

از ساعت 12:30 روز جاري چاه شماره 3 و 58 بيات زير آتش شديد دشمن قرار گرفته، به آتش دشمن پاسخ داده مي­شود و نياز به توپخانه با برد زياد مي­باشد که در اختيار اين يگان نمي‌باشد.

تيپ 2

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده