عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-11

از: 283 سوار زرهي                                                                               شماره: 115

به: ف ل 92                                                                                     تاريخ: 29/6/59

موضوع: تيراندازي با موشک

دسته موشک تاو اين يگان تا به­حال غير عملياتي بوده است، با تلاش فراوان يگان موفق شده است 3 قبضه آن را سازمان داده و آماده نمايد. پرسنل موشک تا به­حال تيراندازي نکرده‌اند، گردان در نظر دارد با هر قبضه يک گلوله جنگي براي آزمايش و آموزش خدمه تيراندازي نمايد. البته در زمين مناسب، در صورت تصويب اوامر عالي را ابلاغ فرمايند.

***

از: گروه رزمي 37                                                                           شماره: 185/28/201

به: ف ل92 زرهي                                                                   تاريخ: 29/6/59

[برد توپخانه گروه رزمي]

بازگشت به شماره 6769-28/6/59

هدف مختصات 3148 طول و 4742 عرض در برد توپخانه اين گروه رزمي نمي­باشد.

ف گروه رزمي 37

***

از: گروه رزمي 138- ر 3 (اعزامي از تهران)                                        شماره: 7/8/01/207/3

به: ف ل 92 زرهي – ر 3                                                                 تاريخ: 29/6/59

[فاقد آتش تانك]

طبق دستور تلفني افسر عمليات ل 92 زرهي، گروهان تانک اين گروه رزمي به فکه اعزام گرديد و گروه رزمي که بايد در تقويت تيپ 37 قرار گيرد و مواضع سد کننده ايجاد نمايد فاقد آتش تانک مي­باشد.

ف گروه رزمي 138: سرگرد شرفه

***

از: گروه رزمي 37                                                                        شماره: 182-28-201

به: ف ل 92                                                                                 تاريخ: 29/6/59

[قصد نفوذ دشمن از محور فكه و دوسلك]

حدود 50 دستگاه تانک دشمن در بين سميده و فکه و دويرج، چنين به­نظر مي­رسد قصد نفوذ از محور فکه و دوسلک را دارد. چون منطقه واگذاري اين گروه رزمي بيش از حد وسيع مي­باشد، نياز شديد به آتش پشتيباني توپخانه دور برد 175 م‌م و 130 م‌م را دارد. از گروهان تانک لشکر 92 مرکز فقط يک دستگاه در منطقه مستقر شده.

 

از: گروه رزمي 138- ر3                                                                شماره: 5/8/01-207/3

به: ف ل 92 زرهي                                                                 تاريخ: 29/6/59

[استقرار در منطقه دوسلك]

بازگشت به شماره 201/48/2358-26/6/59

در اجراي امريه بازگشتي فوق اين يگان در مورخه 29/6/59 در منطقه دوسلک مستقر گرديد.

ف گد 138: سرگرد حسين شرفه

***

از: رکن سوم لشکر                                                                       شماره: 2896-48-201

به: گردان 283 سوار زرهي                                                                تاريخ: 30/6/59

[تيراندازي با موشك تاو]

  • ابلاغ شد به جاي آزمايش موشک­هاي تاو، خود را به جلو بکشيد و اجراي تيراندازي بر روي آن بنماييد
  • چون ارتباط شما قطع بود به­وسيله تيپ 2 زرهي اطلاع داده شد که موشک­هاي تاو را به سميدهبرده و در آنجا اجراي آموزش بنماييد.
  • خمپاره­اندازهاي 81 م م را در خط خمپاره­هاي تيپ 2 قرار دهيد با حداکثر برد اجراي تيراندازي گردد. اجراي اين امر جنبه فوريت داشته و کوچک­ترين قصوري قابل بخشش نيست.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي – رکن سوم                                                شماره: 2642-48-201

به: گروه رزمي 37                                                                          تاريخ: 30/6/59

[حضور فرماندهان در گروه]

سرهنگ گلشني به اتفاق فرماندهان مراکز پياده و زرهي و فرمانده تيپ 37 جهت بررسي مشکلات آن گروه در روز 31/6/59 به آن منطقه عزيمت مي­نمايند.

 

از: ستاد ل 92 – ر3                                                                           شماره: 481/201

به: گد 283                                                                تاريخ: 30/6/59

[عدم محدوديت مهمات]

بازگشت به 121-30/6/59

محدوديت از لحاظ مهمات نيست. به محض مشاهده دشمن او را سرکوب و نابود سازيد و مهمات را از طريق روش آمادي دريافت نماييد.

ف ل 92: سرهنگ ملک نژاد

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده