عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-10

از: تيپ 2                                                                                            شماره: 1360

به: ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ: 1/7/59

[پيشروي نيروي تانك دشمن]

به طوري که تلفني در ساعت 07:30 به عرض رسيد، پاسگاه ربوط از ساعت 06:00 روز جاري زير آتش شديد دشمن قرار گرفته و نيروي تانک دشمن پيشروي نموده است. تا کنون 2 بار درخواست هوايي و توپخانه نموده­ام، ولي هنوز ترتيب اثري داده نشده است و آتش و پيشروي دشمن هنوز ادامه دارد. دستور داده­ام تا آخرين نفر و گلوله مقاومت نمايند.

تيپ 2

***

از: گردان 138 لشکر 2 پياده                                                      شماره: 10-8-01-207-4

به: ل 92                                                                                    تاريخ: 1/7/59

[موشك‌انداز تاو و …]

در اجراي امريه شماره 7225 – 31-6-59 لشکر 92، تعداد 2 قبضه موشک انداز تاو و 2  قبضه خمپاره انداز 120 ميليمتري در اختيار گروه رزمي 37 در فکه قرار گرفته.

رکن سوم

***

از: گردان 283 سوار زرهي                                                                   شماره: 1 سيار

به: فرماندهي لشکر 92                                                                       تاريخ: 1/7/59

[درخواست كمك و آتش هوايي]

از ساعت 13:00 روز 1/7/59 تلگرافچي گردان سوار زرهي درخواست کمک و آتش هوايي نموده و تا کنون که ساعت 15:30 روز 1/7/59 است و مرتب دارد کمک مي­طلبد، تا کنون کسي به داد آنها نرسيده، طبق اظهار تلگرافچي مربوطه، دشمن تمام مواضع عين خوش را در محاصره دارند و از تيپ 2 تا کنون با واحد مذکور کمکي نشده، مرتب اظهار کمک کمک کمک دارد.

***

از: ستاد لشکر 92 زرهي                                                             شماره: 3285-48-201

به: فرماندهي گروه رزمي 138                                                           تاريخ: 2/7/59

رونوشت تيپ 37 با آگهي 117 – 1/7/59 جهت اطلاع

[تقويت يگان‌هاي تيپ 37]

دستور دهيد به منظور تقويت يگان‌هاي تيپ 37 جهت اشغال مواضع فکه تا دويرج يگان مزبور را تقويت نمايند.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از: تيپ 2 زرهي                                                                                   شماره: 1234

به: ف لشکر 92 زرهي                                                    تاريخ: 29/6/59

[اتمام درگيري منطقه سميده در روز جاري]

پيرو شماره 1231-29/6/59

درگيري منطقه سميده در ساعت 18:30 روز 29/6/59 رشادت و جانبازي پرسنل خاتمه يافت تلفات پرسنلي و خودرويي متعاقباً به­عرض خواهد رسيد.

ف تيپ 2 زرهي

***

از: تيپ 2 زرهي                                                                                  شماره: 1231

به: ف ل 92 زرهي                                                                             تاريخ: 29/6/59

[درگيري شديد در سميده]

منطقه سميده از ساعت 14:30 روز جاري با نيروهاي دشمن درگيري شديد دارد مراتب استحضاراً به­عرض مي­رسد.

ف تيپ 2 زرهي

از: گردان 283 سوار زرهي- رکن 3                                                             شماره: 6 سيار

به: فرماندهي لشکر 92 زرهي -رکن 3                                                         تاريخ: 29/6/59

موضوع: مشخص شدن آتش پشتيباني

تنها براي گردان اين يگان روشن شده است که بايستي مأموريت پوشش لشکر را انجام دهد. درحالي­که يگان‌هاي گردان در ارتفاعات جلو پاسگاه صدام حسين شديداً زير آتش توپخانه دشمن قرار گرفته­اند و هيچ­گونه آتش پشتيباني ندارد. لازم به يادآوري است آخرين برد سلاح سازماني گردان حدود 3 کيلومتر است. وضع توپخانه پشتيباني کننده گردان را روشن کنيد. هدايت عمليات در اين منطقه توسط چه کسي است مشخص کنيد.

از: گردان 283 سوار زرهي                                                                        شماره: 121

به: ف لشکر 92 زرهي                                                                          تاريخ: 29/6/59

[گروهان سوم زير آتش دشمن]

برابر گزارش گروهان سوم اين يگان در مختصات 3209-4738 درجه از ساعت 10:00 تا اين لحظه، دشمن به­وسيله خمپاره­انداز ارتفاعات محل استقرار گروهان سوم را زير آتش قرار مي­دهد. مراتب استحضاراً به­عرض مي­رسد.

ف گد 283 سوار زرهي

***

از: گروه رزمي تيپ 37                                                                   شماره: 193/28/201

تاريخ: 29/6/59

[پدافند پاسگاه فكه]

يگان تانک به استعداد تقريبي يک گردان در غرب پاسگاه فکه و پشت پاسگاه صدام حسين مستقر گرديدند. به­علت وسيع بودن منطقه و تقويت دشمن، اعزام يک آتشبار 175 م م و يک آتشبار کاتيوشا ضروري است.

 

 

 

از: گردان 283 سوارزرهي- ر3                                                                  شماره: 119

به: ف لشکر 92 زرهي                                                                         تاريخ: 29/6/59

موضوع: آتش پشتيباني گروهان دوم

اين يگان در مختصات 3212-5 آ 47 درجه از ساعت 15:10مورخه 29/6/59 زير آتش توپخانه دشمن قرار گرفته است. مقرر فرمايند آتش پشتيباني يگان را مشخص و ديده­بان مقدم توپخانه به اين يگان اعزام دارند. دشمن در برد سلاح سازماني گردان نيست.

ف گردان 283 سوار زرهي

***

از: 283                                                                                             شماره: 121

به: ف ل 92 بازگشت به شماره 6621                                                      تاريخ: 30/6/59

موضوع: ضايعات

در تاريخ 27/6/59 ، تعداد 21 گلوله توپ اسکوربين روي مواضع دشمن تيراندازي شد. مراتب جهت هرگونه اقدام به استحضار مي­رسد.

***

از: ر 2 لشکر 92                                                                                   شماره: 111

به: گد 283                                                                                      تاريخ: 29/6/59

[گروهان سوم زير آتش دشمن]

برابر گزارش گروهان سوم اين يگان از مختصات 3209-4738 از ساعت 10:00 تا اين لحظه به­وسيله خمپاره­انداز، ارتفاعات محل استقرار گروهان سوم را زير آتش قرار داده، مراتب استحضاراً به­عرض مي­رسد.

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده