عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-6

 

از: گروه رزمي عقاب (37)                                                             شماره: 6 سيار

به: فرماندهي لشكر 92 زرهي                                                                   تاريخ: 26/6/59

[درگيري شديد 72 ساعته]

بازگشت به شماره 3 سيار و 4 سيار تاريخ 26/6/59

تعداد 50 دستگاه تانك كشور متجاوز تا كنون 6 بار در تاريخ 26/6/59 به پاسگاه فكه و دويرج حمله نموده‌اند و چون گروه رزمي فقط داراي 6 دستگاه تانك ( 47 – ام ) كه يك دستگاه آن تعميري مي‌باشد با اين قدرت تا كنون توانسته 6 بار تجاوز كشور متجاوز را براي گرفتن تپه‌هاي فكه و دويرج دفع نمايد. مجموعاً با كمك نيروي هوايي و توپخانه توانسته است 18 دستگاه از تانك‌هاي كشور متجاوز را منهدم و يا از كار بياندازد. با توجه به اينكه اين گروه رزمي كه مدت 72 ساعت درگيري مداوم زير آتش توپخانه دشمن كه يك لحظه آتش آنها قطع نمي‌شود با كمك نيروي هوايي كشور متجاوز، با صحبتهاي بالا كليه پرسنل در خستگي شديد به سر مي‌برند، از آن فرماندهي استدعا مي‌شود، با توجه به رزم‌هاي پي در پي، يك گروهان تانك تقويت شده جهت پشتيباني از گروه رزمي در نظر گرفته شود و هنوز كه ساعت 21:00 روز 26/6/59مي‌باشد هيچ‌گونه اقدامي نشده، در ضمن جهت اطلاع، تيپ زرهي تقويت شده كشور بيگانه قصد حمله از محور فكه به سميده، به قصد دوسلك را دارد.

سرگرد رامين

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي – ركن سوم                                           شماره: 2307-48-201

به: فرماندهي تيپ 2 زرهي                                                        تاريخ: 26/6/59

رونوشت: فرماندهي گروه رزمي 37

[اعزام يك دسته تانك]

دستور دهيد سريعاً يك دسته تانك از گروهان اعزامي از لشكر 2 مركز، با راهنمايي تيپ 2 به پاسگاه فكه اعزام و در اختيار گروه رزمي 37 قرار گيرد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

 

 

 

از: فرمانده گروه رزمي پياده 141           «خيلي محرمانه»                                    شماره: 3 سيار

به: لشكر 92 زرهي اهواز                                                               تاريخ: 26/6/59

[درگيري شديد 48 ساعته و اعزام گروهان تقويت]

پيرو شماره 26/6/59

تعداد 50 دستگاه تانك عراقي جلو پاسگاه دويرج مستقر و با توجه به اين كه اين گروه رزمي در مدت 48 ساعت درگير عمليات بوده و از كليه امكانات خود حداكثر استفاده را نموده، مقرر فرماييد سريعاً اعزام يك گروهان تانك تقويت شده حداكثر 4 ساعت ديگر به منطقه اعزام دارند.

ف گروه رزمي پياده 141

***

از: فرمانده گروه رزمي 37                                                               شماره:

به: لشكر 92 زرهي                                                                                       تاريخ: 26/6/59

[حركت تانك‌هاي دشمن به سمت خودي]

پيرو 4 سيار تاريخ 26/6/59

تعداد 50 دستگاه تانك به خط زنجير در حركت بين پاسگاه فكه و دويرج به سمت ما مي‌باشند. دستور فرماييد به وسيله پشتيباني هوايي آنها را منهدم در غير اين صورت سقوط پاسگاه فكه و دويرج حتمي مي‌باشد.

سرگرد رامين

***

از: ل 92 زرهي                     «خيلي محرمانه»                           شماره: 2324-28-201

به: ف گروه رزمي 37                                                                 تاريخ: 26/6/59

[پشتيباني هوايي]

بازگشت به 3 و 4 سيار – 26/6/59

دستور داده شد:

1- 6 فروند هواپيماهاي پشتيباني لشکر تا چند لحظه ديگر شما را پشتيباني خواهد کرد.

2- با استفاده از يگان توپخانه شديدترين آتش خود را برروي دشمن باز نماييد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

از: تي 37                                                                   شماره: 158-28-201

به: ف ل 92 زرهي                                                                 تاريخ:26/6/59

[وضعيت پاسگاه طاوسيه]

1- کشور عراق از محور فکه سميده در ساعت 14:30 نفوذ نمود که بلافاصله آخرين مواضع پدافندي در اطراف دويرج اشغال و با آتش شديد مجبور به عقب نشيني گرديد يگان رزمي هم اکنون در آخرين مواضع پدافندي خود مي باشد.

2- کليه پاسگاههاي رزمي فکه دويرج – طاوسيه – رشيده – صفريه را زير آتش شديد توپخانه هوايي و زميني قرار داد که با دفاع دليرانه پرسنل روبرو گرديد و به پاسگاه فکه و صدام و دويرج دشمن تلفات سنگيني وارد آمد.

3- گروهان ژاندارمري در ساعت 16:00 تقاضاي پشتيباني جهت پاسگاه طاوسيه – رشيده – صفريه – دويرج نمود که در ساعت 16:30 دسته تانک به پاسگاه هاي مزبور اعزام ولي به علت آتش شديد توپخانه در دويرج باقي ماندند.

4- در ساعت 19:00 گروهان ژاندارمري اطلاع داد که پاسگاه طاوسيه و رشيده و صفريه سقوط نموده اند. اين يگان به فرماندهي خودم زير آتش شديد توپخانه دشمن پاسگاه طاوسيه را راس ساعت 22:00 اشغال و هنگام تحويل دادن به ژاندارمري فرمانده ناحيه اعلام داشته که قرار است توپخانه خودي فردا طاوسيه را بکوبند و اظهار داشتند که هر چه سريعتر طاوسيه را تخليه نموده و  پاسگاه به فرمانده گروهان ژاندارمري تحويل و نامبره آن را تخليه نموده.

5- پرسنل گروه رزمي 37 در مواضع خود با هوشياري پدافند مي نمايند.

6- اين گروه احتياج شديد به پشتيباني هوايي و توپخانه دوربرد دارد.

7- محل پاسگاه فرماندهي در اطراف ده شيخ يبيس مي باشد.

سرگرد رامين

از: ستاد لشكر 92 زرهي – ركن سوم      «تلفنگرام»                                     شماره: 2347-48-201

به: ف تي دزفول                                                                    تاريخ:26/6/59

[مأموريت سرگرد بيرانوند]

پيرو رمز شماره 6411 – 26/6/59

چون تي 37 زرهي با شدت تمام درگير عمليات مي باشد و هم اکنون نيز ادامه دارد، تقاضاي تقويت را نموده که مورد تاييد مي باشد. نيروي هوايي به منظور جلوگيري از انهدام اين گروه رزمي که در برابر نيروهاي تقويت شده در حدود لشکر قرار دارد، با وجودي که فقط 6 سورتي پرواز به آن واگذار شده بود 21 سورتي پرواز انجام داده که تعداد زيادي زخمي گرديده است و برادران سرباز شما حتي حاضر شدند که جبهه را ترک و پس از مداوا اعزام و از طرفي يگان اعزامي از تهران آشنايي به منطقه عمليات نداشت، دستور داده شد به يکي از بهترين افسران لشکر به نام سرگرد بيرانوند که از خود رشادت هاي زيادي نشان داده است و از طرفي با تمام تلاش گروه  رزمي  تهران  را در تپه هاي علي‌گره‌زد مستقر نموده بود، در ساعت 15:45 ابلاغ گرديده فقط به منظور ارشاد و راهنمايي بوده است. به منطقه تي 37 دستور فرماييد سرگرد بيرانوند پس از استقرار و توجيه فرمانده يگان اعزامي مراجعت نمايد. لشکر کمال تشکر را از همکاري نام برده داشته و کاملا آگاهي دارد. نام برده فرمانده يگان خدمات تيپ است.

ف لشکر 92 زرهي: سرهنگ ستاد ملک نژاد

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده