عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-5

 

 

از: تيپ 37                                   «رمز»                     شماره: 130-28-201

به: ف ل 92 زرهي                                                          تاريخ:22/6/59

[حركت به سمت عين خوش]

بازگشت به 5971 – 22/6/59

گروه رزمي تيپ 37 ضمن حفظ مواضع فعلي در 21/6/59 به سمت عين خوش حركت كرد ضمناً مقرر فرماييد در مورد اعزام دسته جلويي مخابراتي اقدام فرمايند.

از: تيپ 2                                                                            شماره: 1175

به: ف ل 92 زرهي                                                                  تاريخ:22/6/59

[حركت به سمت عين خوش]

اولين ستون چرخ‌دار تيپ در ساعت 06:00 روز 22/6/59 به سمت عين‌خوش حركت كرد ضمناً مقرر فرماييد در مورد اعزام دسته جلويي مخابراتي اقدام فرمايند.

از: ستاد لشكر 92 زرهي – ركن سوم                                           شماره: 65-13-1600

به: تيمسار فرماندهي نزاجا (مدعمليات)                                                    تاريخ: 23/6/59

آگهي به: تيپ 2 جهت راهنمايي لازم

[يگان اعزامي از تهران و پشتيباني آمادي]

تعداد 650 نفر يگان پياده زرهي از تهران ساعت 24:00 روز 23/6/59 جهت احتياط لشكر وارد انديمشك مي‌شوند و در پاي پل كرخه مستقر خواهند شد. دستور فرماييد نسبت به پشتيباني‌هاي آمادي يگان اعزامي اقدام لازم را به عمل آورند.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: تي 2                                       «محرمانه»                       شماره: 1174

به: ف ل 92 زرهي                                                             تاريخ:19/6/59

[ورود و حمل خودروهاي چرخ‌دار و شني‌دار]

كليه خودروهاي چرخ‌دار تيپ در ساعت 12:00 روز جاري در حوالي عين خوش مستقر گرديد. ضمناً خودروهاي شني‌دار توسط سه دستگاه ماز و سه دستگاه بنز كمر شكن موجود به تناوب به منطقه حمل مي گردد.

***

از: گردان 283 سوار زرهي                                                               شماره: 107

به: ف ل 92 زرهي                                                                     تاريخ:23/6/59

[ورود به عين خوش]

اين يگان در ساعت 13:30 مورخه 23/6/91 به عين خوش وارد و فعلاً در منطقه مستقر است پس از رفع مشکلات موجود و شناسايي به محل مأموريت حرکت مي نمايند.

از: تيپ 2                                                                       شماره: 1117

به: ل 92 زرهي                                                                         تاريخ:19/6/59

[مختصات پاسگاه فرماندهي تيپ 2]

بازگشت به 6061 – 23/6/59

مختصات پاسگاه فرماندهي تيپ 2 (7559) بوده و يگان‌ها در منطقه عين خوش مستقر گرديده‌اند.

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي ركن سوم                «خيلي محرمانه»                   شماره: 2072-48-201

به: تيپ 2 و 3 و گروه رزمي 37 زرهي                                                     تاريخ:19/6/59

[آمادگي صد در صد و قصد تجاوز دشمن]

برابر اطلاع حاصله، دشمن در محور عماره – فكه قصد تجاوز به خاك كشور اسلامي ايران را در روز جاري به طور بسيار جدي دارد. بلافاصله به محض رويت اين امريه با آمادگي صد در صد آماده مقابله و جلوگيري از هرگونه غافلگيري باشيد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: فرماندهي تي 2                           «خيلي محرمانه»               شماره: 2107-48-201

به: فرماندهي گروه رزمي 37                                                      تاريخ:24/6/59

[تهاجم دشمن به چاه نفتي در سميده]

برابر اطلاع واصله، چاه نفتي پايدار 7 در منطقه سميده مورد تهاجم عوامل عراقي قرار گرفته است نفرات مربوطه به مقاومت پرداخته ولي چون قادر به مقاومت بيشتر نيستند دستور دهيد سريعاً پشتيباني و تقويت و سركوب كردن متجاوزين اقدام كنيد هرگونه اطلاعاتي را سريعاً گزارش نماييد.

ف تيپ 2

 

 

 

 

از: ستاد لشكر 92 زرهي                                                 شماره: 1145-48-201

به: ف تي 2 زرهي ، گروه رزمي تي 37                                                    تاريخ: 25/6/59

[سركوبي مهاجمين]

  • برابر اطلاع شركت نفت، چاه‌هاي نفت 1 و 7 و 58 توسط نيروي مهاجمين عراق محاصره شده است (‌بعد از پاسگاه فكهروي پاسگاه صدام حسين ).
  • چاه 58 دهلرانروبروي پاسگاه بيات نيز در زد و خورد مي‌باشد.

دستور فرماييد فوراً با اعزام قواي كمكي، مهاجمين را سركوب نمايند.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: گروه رزمي 37                                                                  شماره: 143-48-201

به: ف ل 92 زهي                                                           تاريخ:25/6/59

[درگيري در پاسگاه طاوسيه، بدون تلفات]

در ساعت 11:30 روز 25/6/59 در پاسگاه طاوسيه درگيري با سلاح سبك به مدت نيم ساعت، در اين درگيري تلفاتي وارد نشد. يك گروه رزمي يك دسته تانك و خمپاره انداز پي‌ام‌پي جهت تقويت پاسگاه به جلو اعزام، در ساعت 06:00 صبح مجدداً به مواضع تينه مراجعت نمود.

گروه رزمي 37

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي-ركن سوم             «محرمانه»                             شماره: 2197-48-201

به: فرماندهي تيپ 2 زرهي                                                        تاريخ:25/6/59

آگهي به: تي 37

[پوشش معابر وصولي]

دستور فرماييد گروه رزمي مستقر در پاي پل را به علت خطرناك بودن معابر موجود در منطقه تيپ، سريعاً به جلو حركت داده و در حوالي ارتفاعات علي‌گره‌زد مستقر نماييد و با تركيب يگان‌هاي موجود، تشكيل گروه‌هاي رزمي داده و با پشتيباني آتش يگان توپخانه، معابر وصولي واقع در منطقه تيپ را پوشش نماييد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

از: تيپ 37                                                                           شماره: 149-48-201

به: ف ل 92 زرهي                                                                 تاريخ: 25/6/59

[مختصات مناطق گسترش]

بازگشت به شماره 6061 – 20/6/59

يگان‌هاي گروه رزمي تيپ 37 در مناطق زير گسترش يافته نقشه 1:50000 سري ك 551 الي شماره 5554

  • 6200/65800 مواضع توپخانه
  • 62500/65100 پاسگاه فرماندهي
  • 6500/64100 مواضع تانك

ف گروه رزمي 37

***

از:  تيپ 2 زرهي                             «خيلي محرمانه»                                     شماره: 1188

به: ف ل 92 زرهي                                                             تاريخ:25/6/59

[انهدام برج ديدباني دشمن]

از ساعت 21:00 روز 24/6/59 الي 03:00 روز 25/6/59 و مجدداً در ساعت 18:00 روز 25/6/59 در سميده درگيري و متقابلاً به آتش پاسخ داده شد كه در اثر تيراندازي تانك يك برج ديد‌باني پاسگاه صدام حسين منهدم گرديد.

ف تيپ 2

***

از: تيپ 2 زرهي                                                                           شماره:  1187

به:  ف ل 92 زرهي                                                                   تاريخ:25/6/59

[درگيري در مقابل پاسگاه بيات]

از ساعت 08:00 روز 25/6/59 در بيات درگيري و ضمن پاسخ به آتش دشمن با خمپاره و تفنگ  106و در ساعت 18:00 با آتش توپخانه يگان مكانيزه مستقر در چلب سياه متلاشي و باقيمانده يگان فراري شدند.

ف تيپ 2

از: ستاد ل 92 زرهي – ركن سوم                                                               شماره: 2270

به: تيپ 2 – گروه رزمي 37                                                         تاريخ:26/6/59

[درگيري در مناطق بيات، سميده و فكه]

برابر خبر رسيده، درگيري بين نيروهاي خودي و دشمن در منطقه بيات، سميده و فكه شروع و هنوز ادامه دارد دستور دهيد پشتيباني لازم را از پاسگاه‌هاي منطقه مربوطه بنمايند.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: ل 92 زرهي – ركن سوم                                                      شماره: 2289-48-201

به: فرماندهي تي 2 زرهي                                                          تاريخ:26/6/59

[تقويت گروه رزمي 37 در فكه]

سرگرد بيراوند با يك گروهان از گردان پياده اعزامي از تهران، سريعاً و بدون فوت وقت به فكه حركت و گروه رزمي 37 را تقويت نمايد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: تي 37                                              «آني- حضوري»                       شماره: 161-28-201

به: ف ل 92  زرهي                                                        تاريخ:26/6/59

[درگيري و نياز به يگان تقويت]

گروه رزمي تيپ 37 از ساعت 08:00 تا كنون در مواضع پدافندي با دشمن شديداً درگير مي‌باشد و احتياج فوري به يك گروهان تانك تقويت شده جهت حفظ مواضع خود دارد.

***

از: ستاد ل 92 زرهي – ركن سوم                                              شماره: 2300-48-201

به: فرماندهي گروه رزمي 37                                             تاريخ:26/6/59

[اعزام گروهان تانك هفتگل]

دستور داده شد يك گروهان تانك اعزامي از هفتگل سريعاً آن يگان را تقويت نمايد، اين گروهان تا ساعت 23:00 امشب به گروه رزمي 37 ملحق مي شود.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده