عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-4

 

از : عين خوش                                                                          شماره: 35

به:ف ل 92 زرهي                                                                               تاريخ:‌11/06/59

[گزارش نوبه‌اي]

بازگشت به 100 تيپ 2

در اجراي تلفنگرام لشکر، گزارش‌هاي منفي مي باشد.

***

از: رکن‌سوم لشکر                             «محرمانه» ‌                                شماره: 1670-48-201

به‌:‌گروه‌رزمي عين خوش                          ‌                                          تاريخ: 12/06/59

[استقرار ژاندارمري موسيان]

بازگشت به 34-11/6/59

دستور فرماييد به ژاندارمري موسيان ابلاغ نمايند برابر اوامر استانداري خوزستان با توجه به اينکه کليه پشتيباني‌هاي لازم انجام شده است، نسبت به استقرار ژاندارمري در محلهاي تعيين شده اقدام و نتيجه را اعلام کنند.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از : ژاندارمري ايلام                                                                          شماره:401-50-37-4

به : ناحيه ايلام                                                                                   تاريخ: 15/06/59

فرماندهي گروه رزمي مستقر در منطقه موسيان

رونوشت فرماندهي تيپ دزفول

رونوشت کرمانشاه ژاندارمري

رونوشت گروهان ژاندارمري دهلران

[تقويت پاسگاه چيلات]

برابر دستور تلفني فرماندهي ناحيه به استناد از فرماندهي نيروي زميني، ظرف امروز اعزام يک دسته از نيروي ارتش؛ پاسگاه چيلات گروهان دهلران از هر لحظه وسيله هجوم کشور هدف تهديد مي شود. تقويت با برقراري آتش حمايت شود. نتيجه را اعلام فرماييد .

از : ستاد لشکر 92 زرهي رکن سوم                                          شماره: 1784-48-201

به : ف تي 2 زرهي- عين خوش                                                           تاريخ: 17/6/59

[پشتيباني پاسگاه چيلات]

رمز-آني

دستور دهيد با توجه به موقعيت منطقه و ميزان شدت وضعيت عمليات در پاسگاه چيلات با تماس با پايگاه مزبور چنانچه نياز به پشتيباني بيشتري بود اقدام نماييد و ميزان پشتيباني را به لشکر گزارش کنيد.

سرهنگ ستاد ملک نژاد

***

از : تيپ 2                                                                                                 شماره: 1139

به : ف ل 92                                                                                 تاريخ: 17/06/59

[درگيري پاسگاه چيلات]

برابر گزارش گروه رزمي عقاب، پاسگاه چيلات درگيري شده ضمنا درخواست يک قبضه خمپاره‌انداز 120 م‌م نموده که ارسال شد.

***

از : گروه رزمي عين خوش                                                                       شماره: 10

به : ف ل 92 زرهي                                                                         تاريخ: 18/06/59

[تقويت پايگاه چيلات]

بازگشت به شماره 5647-17/6/59

دو دستگاه کاميون با يک نفربر آمريکائي حامل خمپاره انداز 120 م م در ساعت 22.30 از عين خوش به چيلات اعزام شدند.

از: عين خوش                                                                                      شماره: 5068

به : ف ل92 زرهي                                                                                         تاريخ: 18/6/59

آگهي به : ف تيپ 2 زرهي

[درگيري بدون تلفات]

مقام عالي را آگاه مي سازم، در ساعت 10.30الي 11.00 سلاح هاي سبک تيراندازي و هيچ‌گونه تلفات و ضايعات به وجود نيامده و منطقه تا اين لحظه آرام است.

ف عين خوش

از: ستاد لشكر92 زرهي- ركن سوم   «خ محرمانه – آني»                   شماره: 1793-48-201

به: گروه رزمي 37 ، تيپ 2 زرهي، تيپ 3 زرهي، گروه رزمي عين خوش                تاريخ: 18/6/59

[حمله به چاه‌هاي نفت]

برابر اطلاع واصله چاه‌هاي نفت شماره 1 و 7 در منطقه آن يگان مورد حمله نيروهاي عراقي قرار گرفته است.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي                    رمز                          شماره: 1805-48-201

به: تيمسار فرماندهي نزاجا (مدعمليات)                                           تاريخ:19/6/59

رونوشت فرماندهي تي 37

[تعويض نوبه‌اي پرسنل]

بازگشت به 96-28-201 – 19/6/59

گروه رزمي عقاب (تيپ37 زرهي) به منظور رفاه حال پرسنل و شروع سال تحصيلي پيشنهاد نموده كه پرسنل اين گروه 45 روز يكبار، با ساير پرسنل تيپ تعويض گردند.

لشکر با پيشنهاد تيپ 37 هماهنگي دارد. استدعا دارد مقرر فرماييد نظريه عالي را در اين مورد امر ابلاغ فرمايند.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: تيپ 37 زرهي                                 «فوري- آني»                                 شماره: 5076

به:ف ل 92 زرهي                                                                        تاريخ:18/6/59

[درگيري در پاسگاه سميده]

بازگشت به شماره  5693  – 18/6/59-97-28-201 – 19/6/59

  • راس ساعت 13:30 روز جاري در پاسگاه سميدهكه توسط تيپ 2 دزفول تقويت شده بود در حين تعويض درگيري بين نيروهاي خودي و عراق به وجود مي‌آيد كه تيراندازي به وسيله سلاحهاي سبك بوده.
  • اين درگيري پس از نيم ساعت بدون هيچ گونه تلفاتي به پايان رسيده.

از: گروه عين خوش                                                                  شماره: 24

به: ف ل 92 زرهي                                                             تاريخ:19/6/59

[عدم درگيري در سميده]

با بررسي كامل در منطقه سميده  هيچ گونه درگيري به وجود نيامده است.

***

از: عين خوش                         «خيلي محرمانه»                               شماره: 26

به: ف ل 92 زرهي                                                                    تاريخ:20/6/59

آگهي: به تيپ 2 زرهي

[پشتيباني پاسگاه چاه بيات]

برابر اطلاع، پاسگاه چاه بيات، كشور عراق از ميله 43 تا 45 با تفنگ 106 و توپخانه مستقر آماده تيراندازي و تقاضاي پشتيباني توپخانه و پياده نموده، اوامر مقتضي صادر فرمايند.

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي- ركن سوم                                            شماره: 1874-48-201

به: تيپ 2 زرهي                                                          تاريخ:21/6/59

[اشغال مواضع عين خوش]

پيرو رمز 1866-38-201 – 21/6/59

به محض دريافت اين دستور، پرسنل و خودروهاي چرخ‌دار مواضع خود را در عين خوش اشغال نمايند. خودردهاي شني‌دار روسي با مازهاي دراختيار آن تيپ به تدريج به منطقه اعزام گردند و فقط خدمات پادگاني تيپ باقي بماند و حفاظت پادگان را به عهده گيرد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي ركن سوم                                            شماره: 1876-48-201

به: فرماندهي گروه رزمي تيپ 37 زرهي                                          تاريخ:21/6/59

[اشغال مواضع پدافندي]

1- مواضع خود را به جلو حركت و مواضع پدافندي را اشغال نماييد.

2- گردان پياده و گروهان تانك اعزامي از تهران را زير امر بگيريد.

3- در مواضع خود پدافند نماييد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: ستاد لشكر 92 زرهي ركن سوم                                             شماره: 1879-48-201

به: فرماندهي گردان 283 سوار زرهي                                                      تاريخ: 21/6/59

[ فرماندهي گردان 283 سوار زرهي]

  • به محض دريافت اين دستور حركت كنيد.
  • از نهر عنبر تا صفريهرا پوشش نماييد.
  • ساعت و تاريخ حركت را گزارش نماييد.
  • محل استقرار پاسگاه فرماندهي خود را گزارش كنيد.

سرهنگ ستاد ملك نژاد

***

از: گروه تيپ 37                                                                  شماره: 123-28-201

به: ف ل 92 زرهي                                                                           تاريخ:21/6/59

[استقرار در مواضع تينه]

بازگشت به 5903 – 21/6/59

عناصر شناسايي و ديده باني در اين يگان در ساعت 19:00 روز 21/6/59 در مواضع تينه در جلو مواضع فعلي مستقر گرديدند. ضمناً شماره 21-28-201 – 21/6/59 را كان‌لم يكن فرض نماييد.

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده