عمليات تأخيري و پدافندي تيپ2 لشكر92 زرهي
در غرب رودخانه کرخه

شامل پاتک در پل کرخه و تصرف سر پل-3

4– سازمان و گسترش نيروهاي متجاوز:

گرچه به­علت ضعف تلاش­هاي اطلاعاتي، وضعيت سازمان و گسترش نيروهاي متجاوز در آغاز عمليات چندان روشن و قابل اعتماد نيست. ولي آنچه در مدارک ثبت شده، نشان مي­دهد که وضعيت کلي دشمن در مراحل اوليه عمليات در غرب عين­خوش و فکه به شرح زير بوده است:

الف- عناصري از لشکر 1 مکانيزه که در خط مقدم در محور علي غربي ربوط گسترش داشتند:

– گردان 1 تانک تيپ 1 لشکر 1

– گردان 2 مکانيزه تيپ 1 لشکر 1

– گردان تانک از تيپ 4 لشکر 9 زرهي

– گردان 1 توپخانه لشکر 1

– آتشبار 4 ضد تانک لشکر 1

– يک آتشبار سبک از لشکر 9

– گردان­هاي 1 و 3 مکانيزه تيپ 1 لشکر 1 (تقويت)

– گردان 2 مکانيزه تيپ 14 لشکر 9 (‌تقويت )

– يک گردان توپخانه از لشکر 9 ( تقويت )

ب- يگان هايي که در محور حلفائيه فکه گسترش داشتند:

– گردان هاي 1 و 2 و 3 تانک 43 لشکر 9 زرهي

– گردان 9 مکانيزه تيپ43 لشکر 9 زرهي

– گردان 2 مکانيزه تيپ 14 لشکر 9

– گردان 30توپخانه لشکر يک مکانيزه

– آتشبار 2 ضد تانک گردان 4 لشکر يک

– يک آتشبار سبک از لشکر 1 مکانيزه

– يک گردان توپخانه از لشکر 9

 

پ- يگان‌هايي که در غرب سميده مستقر بودند:

– گردانهاي تانک قرناطه و قرطبه تيپ 34 لشکر يک

– گردان 8 مکانيزه تيپ 34 لشکر 1

– گردان تانک اشبيله نيپ 34 لشکر 1

– گردان يک مکانيزه تيپ 14 لشکر 9

– گردان 28 توپخانه لشکر 1

– يک آتشبار توپخانه سبک از لشکر يک

– يک آتشبار ضد تانک از گردان 4 لشکر 1

– يک گردان توپخانه از لشکر 9

ت- يگان‌هايي که در گسترش اوليه در تقويت نيروهاي متجاوز در غرب منطقه فکه سميده ربوط مستقر بودند:

– تيپ 10 زرهي لشکر 10 زرهي

– تيپ 36 پياده لشکر 2 پياده

– عناصري از لشکر 12 مکانيزه سپاه 3

– تيپ 3 و 4 گارد مرزي

– گردان 2 تيپ 24 لشکر 10 زرهي

– گردانهاي 19 و 51 توپخانه لشکر 10 زرهي

– گردان 14 توپخانه لشکر 12 مکانيزه

– گردان 54 ضد هوائي نيروي هوائي

– آتشيبار 35 سام 6 تيپ 145

 

 

 

5 – سازمان و گسترش نيروهاي خودي

سازمان يگان هاي گسترش يافته در منطقه عين خوش ود وسلک به شرح زير بود :

الف- تيپ 2 لشکر 92 زرهي شامل :

– قرارگاه تيپ

– گردان 105 مکانيزه ( منهاي يک گروهان )

– گردان 256 تانک

– گردان 207 تانک

– گردان 320 توپخانه 155 ميليمتري خود کششي

– يک گروهان مهندسي از گردان 429 مهندسي

– يک گروهان نگهداري از گردان 507 نگهداري

– يک گروهان بهداري از گردان 508 بهداري

– عناصر سر رشته داراي و دژبان و مخابرات از لشکر 92 زرهي

ب – گردان 283 سوا زرهي لشکر 92 زرهي

پ – گروه رزمي 37 از تيپ 37 زرهي مرکز زرهي شامل يک گروهان تانک و يک گروهان پياده و يک آتشبار توپخانه

ت- گروه رزمي 138 پياده از لشکر 21 پياده شامل گردان 138 و يک گروهان تانک

ث- گردان 141 پياده از لشکر 21 پياده که پس از آغاز نبرد وارد منطقه شد

ج- يک آتشبار کاتيوشا و يک آتشبار توپخانه 175 ميليمتري که بعدا وارد منطقه شد

گسترش عمومي اين يگان‌ها به اين ترتيب بود که گردان 283 سوار زرهي در نيروي پوشش بود و تيپ 2 زرهي در مواضع عين خوش و گروه رزمي 37 درفکه گسترش داشت گروه رزمي 138 احتياط لشکر در اين منطقه بود که ابتدا در دوسلک مستقر بود و در روزهاي اول نبرد به جنوب فکه اعزام شد.

انتهای مطلب

منبع: تیپ2 لشکر92 در آغاز جنگ تحمیلی، حسینی، سید یعقوب، 1392، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده