نصر بزرگ (8)
قرارگاه نصر2 در عملیات بیت المقدس

بخش اول اقدامات قبل از عملیات

نگاه اجمالی به عملیات های گذشته

رکن سوم: مسئولیت ارائه برنامه های آموزشی ، نظارت و کنترل یگانهای تابعه تیپ را در اجرای آموزش و انجام مأموریت در هر شرایط و زمان دارد .

رکن سوم با استفاده از اطلاعات دریافتی از وضعیت دشمن و با توجه به شناخت دقیق به منطقه مأموریت نیروها و آگاهی از استعداد و توان رزمی نیروهای خودی، برای هر نوع مأموریتی که ابلاغ می گردد بر آورد عملیاتی تهیه می کند و با تجزیه و تحلیل مشکلات ، نارساییها و توان نیروها و نوع هدف ، بهترین راهکار اجرایی را به فرمانده پیشنهاد می کند. رییس رکن سوم مشاور فرماندهی در امور عملیاتی است.

رکن چهارم : مسئولیت دارد آماد طبقه ۴ را دریافت نماید و با سایر نیازمندیهای آمادی در عملیات ، با توجه به حق تقدم تعیین شده از طريق رکن سوم ، بین یگانهای تابعه تیپ و یگانهای مأمور توزیع نماید . رییس رکن ۴ مشاور فرماندهی در امور آمادی است .

آماده شدن برای عملیات

در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه ، ستاد تیپ و ستادهای گردان های تابعه در طول ۲۴ ساعت به طور مستمر فعال بودند و برای تهیه مقدمات و آماده کردن وسایل مورد نیاز برای عبور از رودخانه تلاش مضاعف داشتند. در مورد وسایل مهندسی از قبیل دریافت قایق و زدن پل ، گردان مهندسی مسئول پیگیری امور بود . تأمین اقدام لجستیکی و آماد مورد نیاز از وظایف ارکان چهارم ستادها بود، علاوه بر اینکه ترتیب استفاده و تعیین حق تقدم در استفاده از تسهیلات و امکانات را ارکان سوم استادها اقدام می کردند.

طرح عبور از رودخانه برای نیروهای شرکت کننده در عملیات ، با توجه به زمان محدود و حضور نیروهای زرهی و توپخانه ها با پیوست مهندسی طرح نصرت ارسال گردیده بود و به طور کلی تصمیم بر آن واقع بود که نیروهای پیاده با استفاده از قایقهای تهیه شده از رودخانه عبور کنند (ضمیمه او ۲ گرفته شده از طرح مهندسی) جیره عملیاتی بین یگانها توزیع شد . مهمات همراهی نیروهای پیاده تحویل گردید و با بررسی و بازدید مسئولان و فرماندهان اطمینان کامل از حاضر به کاری تجهیزات و سلاحها حاصل شد.

دستور کار مخابراتی تهیه شده بین گردانهای تیپ و یگانهای مأمور و پشتیبانی توزیع گردید . نیروهای سپاه دستور کار جداگانه ای برای خود داشتند، اما در قرارگاه نصر ۲ اطلاعات از هر دو چانل وارد می شد و امکانات دریافت اطلاعات توسط بی سیمهای هم چانل میسر بود .

روز هشتم یک طراده جی اس بی برای حمل خودروهای حامل تفتعمام ۱۰۶ م م و خمپاره اندازهای ۸۱ م م و ۱۲۰ مم به تیپ واگذار گردید. طراد از طریق گردان ۴۱۴ پل نیروی زمینی با خدمه مربوط تحویل شد قطعات پل شناور پی. ام. پی در حالی که روی خودروهای مربوطه منطقه تیپ وارد شد. با بررسیهای صورت گرفته منطقه مسعودیه مناسب بود. خودروهای حامل پل به منطقه مذکور هدایت شدند.

عصر روز هشتم تعداد ۴۵ فروند قایق لاستیکی جمینی با خدمه نیروی دریایی به تیپ مأمور و در منطقه مسئولیت استقرار یافتند.

این قایقها دارای خدمه ماهری بودند و سرعت بالایی داشتند به سه دقیقه قادر بودند عرض رودخانه را طی کنند و نیروها را ا ساحل دور ببرند . ظرفیت هر قایق ۷ نفر بود که با تجهیزات همراه شوار قایق می شدند.

برای نصب پل، ساحل سازی مورد نیاز بود . از روز هشتم ساحل سازی در طرف نیروهای خودی شروع شد و تا خاتمه روز پایان یافت ؛ اما کار مشابه در طرف ساحل غربی رودخانه کمی مشکل بود، چون نیاز به تجهیزات مهندسی داشت اقداماتی در جهت مهار کردن پل در ساحل دور رودخانه توسط یگان پل صورت گرفت . اقدامات بعدی پس از نصب پل بایستی انجام می گردید.

از صبح روز نهم ، فرماندهان گروهانها و گردانها ضمن توزیع وسایل مورد نیاز بین نیروهای عمل کننده ، برای آمادگی کامل نیروها بازدید مستمر داشتند و نواقص موجود برطرف میشد . گزارشهای رسیده از یگانها در ساعت ۱۴ حکایت از آمادگی کامل آنها داشت و موردی که نیاز به اقدام باشد گزارش نشد.

محل برقراری پل زیر دید و تیر دشمن نبود و امکان زدن پل در روز روشن وجود داشت . بنابراین فرمانده گروهان پل از ساعت ۱۴۰۰ به تدریج خودروهای حامل قطعات پل را به کنار ساحل و به محل تعیین شده هدایت نمودند و کار برقراری پل را شروع کردند.

خدمه های پل در کار خود از مهارت خوبی برخوردار بودند. بدون اینکه سوانح و اتفاقی رخ دهد، در ساعت ۱۶ زدن پل خاتمه یافت و ارتباط ساحل شرقی رودخانه و ساحل غربی آن برقرار گردید .

محل نصب پل در جنوب منطقه مسئولیت تیپ بود . نیروهای پیاده برای عبور از پل مسافتی را بایستی راهپیمایی می کردند و این امر در حالتی صورت می گرفت که پس از عبور رودخانه برای شروع عملیات مدتی راهپیمایی به سمت شمال برای رسیدن به مبدأ تعیین شده برای پیشروی داشتند و در نهایت تصمیم بر استفاده گردانهای ادغامی ارتش و سپاه ) از قایقهای جمینی در امتداد نقاط مبدأ حرکت گرفته شد و گردانهای سپاه که به طور مستقل در جنوب منطقه مسئولیت نصر ۲ عمل می کردند از پل برای عبور از رودخانه استفاده کردند. این نیروها برای رفتن به ساحل دور عجله کردند و ساعت ۱۷ تعدادی از نیروهای محور جنوبی که به آن طرف رودخانه رسیده بودند ، برگردانده شدند . زمان شروع عبور از رودخانه ساعت ۱۹ تعیین شده بود . در طرح ابلاغ شده چهار نقطه محل عبور برای گردان ادغامی در نظر گرفته بودیم و گردانهای مذکور هر کدام در یک محور پیشروی می کردند . در سه نقطه قایقهای جمینی فعال بودند و نقطه چهارم طراده جی. اس. بی، کار تردد را انجام میداد. از روی پل نصب شده در مرحله اول نیروهای سپاه که به طور مستقل عمل می کردند عبور می نمودند و در مراحل بعدی تانکها، توپخانه ها و وسایل سنگین مهندسی تردد داشتند .

نقاط تعیین شده هر کدام از یکدیگر سه کیلومتر فاصله داشتند و نیروهایی که از رودخانه عبور می کردند و به طرف ساحل دور می رفتند. تقریبا در وسط منطقه عملیات و در حدودی که برای پیشروی تعیین شده بود قرار می گرفتند . . حرکت نیروها را در شب تاریک با استفاده از قطب نما آیا گسترش نیروها لازم بود از نقطه مبنا یک و نیم کیلومتر به کیلومتر به چپ گسترش یابند.

در این صورت فضای خالی بین دو نیروی عمل کننده پر می شد و نفرات چپ و راست با یکدیگر تماس حاصل می کردند . قبل از غروب آفتاب شام نیروها توزیع گردید و آخرین بازدید از آمادگی نیروها و تجهیزات توسط فرماندهان صورت گرفت. نیروها برای عبور از رودخانه از منطقه تجمع حرکت کردند. مسافت زیادی تا نقاط تعیین شده نبود، به موقع در محل های تعیین شده حاضر شدند.

در زمان تعیین شده (ساعت ۱۹) قایقها ، فعالیت خود را شروع کردند. 15 فروند قایق موجود در اسکله  های کوچکی که برای هر کدام در کنار رودخانه ساخته شده بود به سرعت نیروها را سوار و به آن سوی رودخانه بردند. طولی نکشید که خاتمه کار اعلام شد. هوا در حال تاریک شدن بود. نیروهای نصر2 در آن سوی رودخانه به ترتیب سازمان یافته در اختیار فرماندهان و سلسله مراتب قرار گرفتند تا حرکت به سمت نقطه مبدأ را شروع کنند. نقاط مورد نظر در ساحل دور رودخانه با گذاشتن علائم و راهنما مشخص شده بود و زمان کافی برای رسیدن به آنها وجود داشت . یک ساعت طول کشید تا نیروها رسیدن به مبدأ حرکت را اعلام نمایند .

تیمهای راهنما در جلو محورهای تعیین شده قرار گرفتند. این تیمها علاوه بر داشتن قطب نما ، علائمی را در مسافتهای مختلف و با گرای ثابت روی محورهای حرکت در شب نهم نصب کرده بودند . این علائم در کنترل و تصحیح حرکت نیروها مؤثر بود ؛ البته در زمین صاف و دشت هموار خوزستان ، حرکت کردن با قطب نما زیاد سخت نیست؛ چون دارنده قطب نما یک نفر را به عنوان راهنما در جلو خود قرار می دهد و حرکت او را با گرای تعیین شده اصلاح می کند و یک نفر به عنوان قدم شمار مسافت طی شده را حساب می کند.

طراده جی. اس. بی واگذار شده فقط یک دستگاه بود و لازم بود در یکی از محورها مورد استفاده قرار گیرد . سلاحهای پشتیبانی سایر گردانها (تفنگهای ۱۰۶ م م و خمپاره اندازهای ۸۱ م م و ۱۲۰ م م و موشک اندازهای ۱۰۷ م م) پس از عبور نیروهای سپاه از پل نصب شده بلافاصله از روی پل عبور کردند . تردد این وسایل نیز تا ساعت ۲۱ خاتمه یافت .

در مجموع نیروهای تک ور موج یکم در چهار محور تا ساعت ۲۱ در ساحل دور رودخانه تجمع کردند و آماده حرکت به سمت تعیین شده گردیدند .

انتهای مطلب

منبع: نصر بزرگ، سرتیپ شاهین راد، فرض الله، 1384، عرشان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده