تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (60)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (59)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ (58)

بخش دوم – تحلیل عملیات های عمدۀ سال اول جنگ در صحنۀ خوزستان

عملیات والفجر9 (20)

اسفند 1364 در غرب مریوان

عملیات والفجر9 (19)

اسفند 1364 در غرب مریوان

عملیات والفجر9 (18)

اسفند 1364 در غرب مریوان

از سپتون تا شلمچه-20

دوّّمين مرحلة عمليات فتح المبين

از سپتون تا شلمچه-19

آغاز عمليات فتح المبين

اجرای آموزش معارف جنگ در پایگاه پدافند هوایی شهید ظرافتی بابلسر

اجرای آموزش معارف جنگ