تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(36)
بخش یکم - تشریع وقایع

فصل سوم

ادامه عملیات نصر

قسمت هایی از طرح عملیات نصر به شرح زیر می باشد:

سازمان رزمی لشکر ۱۶:

تیپ ۱ زرهی شامل: گردان ۱۷۶ مکانیزه و گردان های ۲۰۱ و ۲۲۰ تانک.

تیپ 3زرهی شامل: گردان ۲۴ مکانیزه و گردان های ۲۲۴ و ۲۲۷ تانک.

تیپ 2 لشکر ۹۲ زرهی، شامل: گردان ۱۰۵ مکانیزه و گردان های ۲۰۷ و ۲۵۶ تانک.

۲- مأموریت

لشکر ۱۶ زرهی از ساعت (س) روز (ر) در محور شیر 1 و شیر ۲ تک می کند و کرانه شمالی رودخانه کرخه کور را تصرف می نماید و بنا به دستور تک را به سمت هدف الف ۱ و ۲ ادامه می دهد و آن را تصرف و تأمین می نماید.

۳ اجرا:

الف – تدبیر عملیات

(1) مانور: این عملیات در ۲ مرحله به شرح زیر اجرا می شود.

مرحله یکم : لشکر با دو تیپ در خط تیپ ۱ به راست (مغرب) تلاش اصلی و تیپ ۳ به چپ (مشرق) پس از عبور از خط یگان های تیپ ۲ لشکر ۹۲ تک نموده نیروهای دشمن را منهدم، کرانه شمالی رودخانه کرخه کور را تصرف و تأمین می نماید.

(2) مرحله دوم : لشکر بنا به دستور از رودخانه کرخه کور عبور می کند تک را به منظور انهدام دشمن و تصرف پادگان حمید ادامه داده خط خیز کرکس را تصرف و تأمین می نماید.

آتش: آتش تهیه به مدت ۱۵ دقیقه از ساعت (۱۵ – س) تا (س) اجرا می شود تقدم آتش با تیپ 3 می باشد.

آتش پشتیبانی هوایی در خارج از خط بمب به مدت ۵ دقیقه روی مناطق تدارکاتی و مواضع احتیاط دشمن اجرا می گردد.

ب – تیپ ۱ زرهی:

(۱) در ساعت (س) روز (ر) پس از عبور از منطقه تیپ ۲ل ۹۲ تک نموده و نیروهای دشمن را در منطقه نابود و کرانه شمالی کرخه کور را تصرف و تأمین نمائید.

(۲) در صورت عدم برخورد به مقاومت شدید دشمن بنا به دستور از کرخه کور نمائید.

(3) آماده باشید پس از عبور از کرخه کور بنا به دستور به سمت مشرق پیشروی هدف (الف) را تصرف و خط خیز کرکس را تأمین نمائید.

(۴) در تمام مراحل عملیات جناح سمت راست خود را تأمین نمائید.

(۵) تلاش نمائید پل های موجود روی رودخانه کرخه کور را قبل از انهدام نمائید.

پ – تیپ ۳ زرهی:

را در ساعت (س) روز (ر) پس از عبور از منطقه تیپ ۲ل ۹۲ تک نموده نیروهای دشمن را در منطقه نابود و کرانه شمالی کرخه کور را تصرف و تأمین نمائید.

(۲) گروهان دوم گد ۲۵۲ را زیر امر بگیرید.

(۳) در صورت عدم برخورد به مقاومت شدید بنا به دستور سریعا از کرخه کور عبور نمائید

(۴) تلاش نمائید پل های موجود در روی رودخانه کرخه کور را قبل از انهدام تصرف نمائید.

(۵) آماده باشید بنا به دستور از رودخانه کرخه کور عبور نموده و هدف (الف ۲) را تصرف و خط خیز کرکس را تأمین نمائید.

(۶) در تمام مراحل عملیات با گروهان سوار زرهی زیر آمر، جناح سمت چپ خود را تأمین نمائید.

(۷) آمده باشید در صورت عدم امکان عملیات در محور شیر ۲، به اهواز تغییر مکان کنید و زیر امر لشکر ۹۲ زرهی قرار گیرید.

ت – گردان ۲۵۲ سوار زرهی.

(۱) گروهان دوم سوار زرهی را زیر امر تیپ ۳ قرار دهید.

ث – گد ۴۴۶ مهندس (-)

(1) گروهان های مهندسی تیپ ۱ و ۳ را تقویت نمائید.

(۲) گروهان پل و عناصر غیرضروری را در اندیمشک زیر امر تیپ ۲ قرار دهید.

ج – توپخانه لشکری

(۱) توپخانۀ صحرایی:

(الف) کد ۳۲۱ ک م تیپ ۱.

(ب) گد ۳۸۲ ک م تیپ ۳.

(پ) گد ۳۹۴ عمل کلی تقویت گد 382.

(ت) گد 320 عمل کلی تقویت گد 321 – کمک مستقیم تیپ 2 ال 92 به هنگام درگیری.

(ث) آتشبار کاتیوشا کلی:

(ج) آتشبار ۱۳۰ ل ۹۲ عمل کلی

(ج) دو آتشبار ۱۷۵ل ۹۲ عمل کلی

(۲) توپخانه پدافند هوایی:

گد ۳۷۵: هر یک از تببها را با یک آتشبار پشتیبانی نمائید تیپ ۲ل ۹۲ با پدافند زیر امر خود پشتیبانی خواهد شد. قرارگاه لشکر را با دو قبضه پشتیبانی نمائید.

ج – احتیاط: تیپ ۲ زرهی ل ۹۲ (۱) به عبور یگان های تیپ ۱ و ۳ کمک نمائید.

(۲) قبل از رسیدن تیپ های ۱ و ۳ به رودخانه کرخه کور در منطقه فعلی باقی بمانید.

(3) با یک تیم گروهانی از هویزه به طرف سوسنگرد جناح راست لشکر را مراقبت نمائید.

(۴) آماده باشید پس از عبور تیپ های ۱ و ۳ از رودخانه کرخه کور، تیپ ۱ را دنبال . پشتیبانی نمائید.

(۵) آماده باشید پس از عبور از کرخه کور یک گروه رزمی گردانی به حوالی آباد یزدنو اعزام و تأمین جناح راست لشکر را برقرار نمائید. |

(۶) آماده باشید هدف (ب) را تصرف و خط کر کس را تأمین نمائید.

ح – دستورات هماهنگی:

(1) ساعت (س) روز (ر) بنا به دستور قرارگاه عملیاتی لشکر مستند به دستور قرارگاه تاکتیکی نیروی زمینی تعیین و ابلاغ می گردد.

(۲) خط عزيمت، خط تماس تیپ ۲ل ۹۲ با نیروهای دشمن می باشد.

(3) به محض وصول این طرح، یگان های اجراکننده عملیات شناسایی و طرح ریزی را اجرا و طرح ها را آماده اجرا سازند.

(۴) فاصله تانک ها و نفربرها در تک حداقل ۱۰۰ متر رعایت شود. (۵) هر گونه تغییرات در این طرح با دستور جزء به جزء ابلاغ می گردد.

(5) هرگوته تغییرات در این طرح با دستور جزء به جزء ابلاغ می گردد.

(۶) از پل های تی ام . ام و تانک پل گذار در عبور از رودخانه کرخه کور حذار استفاده به عمل آید.

وجه مخصوص کلیه رده های

(۷) غافلگیری و سرعت عمل در طرح ریزی و اجرا مورد توجه مخصوص کلیۀ رده های فرماندهی باشد.

(۸) در تمام مراحل عملیات، انضباط آتش را رعایت نموده و سعی شود با هر گلوله یکی از ادوات دشمند را نابود نمایند.

(9)اجرای آموزش های تکمیلی تاکتیکی شامل روش آتش و حرکت، استفاده صحیح از زمین دیده بانی و تیراندازی تمرینات نشانه روی، ایجاد روح تعرضی و شجاعت و استفاده و آتش تانک ها در پشتیبانی پیاده نظام هنگام برخورد به موانع ضد تانک دشمن، تقویت جسمانی افراد پیاده تأکید می گردد.

(۱۰) چون احتمال مین گذاری در مواضع دشمن می باشد. در حین تسرف موانع به این نکته توجه دقیق مبذول گردد.

(۱۱) حداکثر استفاده از زمان، شناسایی تا ردة ف گروه – دسته و در صورت امکان رانندگان به عمل آید.

(۱۲) یگان های مقدم صورت بندی مثلث را اتخاذ و رعایت نمایند.

(۱۳) وصول به خطوط خیز را گزارش نمایند.

پس از صدور طرح عملیاتی فاتح لشکر ۱۶، دستورات تکمیلی دیگری در مورد تغییرات در طرح عملیاتی یا آمادگی یگان ها به شرح زیر صادر گردید:

در تاریخ ۵۹/۱۰/۸ دستور زیر صادر شد

از: لشکر ۱۶

به: لشکر ۹۲ – تیپ ۲ دزفول

آگهی به قرارگاه تاکتیکی نزاجا در جنوب جهت استحضار یگان های تیپ ۱ زرهی، جنوب کرخه کور، حوالی هویزه را از ساعت ۱۸۰۰ مورخه ۵۹/۱۰/۱۷ به ترتیب اشغال می نمایند مراتب جهت آگهی اعلام می گردد.

فرمانده لشکر ۱۶. سرهنگ ستاد لطني

در تاریخ ۵۹/۱۰/۱۲ دستور زیر صادر شد:

مدرک: طرح عملیاتی فاتح

نقشه: 50000: 1

تغییرات در سازمان رزمی گروهان ۳ سوار زرهی زیر امر تیپ ۱.

  1. وضعیت و مأموریت: بدون تغییر
  2. تیپ ۱ زرهی: گروهان سوار زرهی زیر امر را ظرف روز جاری در امتداد ح سوسنگرد هویزه در مواضع مناسبی مستقر و جناح راست لشکر را حفظ نمائید.
  3. تیپ ۲ لشکر ۹۲: آماده باشید در صورت نفوذ دشمن به جناح چپ لشکر از مختصات (۸۲- ۴۳) تا (۷۸ – ۴۳) رخنه دشمن را سد نمائید.

ف ل ۱۶ زرهی . سرهنگ ستاد لطفی

انتهای مطلب

منبع: تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ، معین ورزی، نصرت الله، 1385، ساحادم، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده