فرازهایی از پیام حضرت امام در اسفند  1367
فرازهایی از پیام امام

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه،فرع آن بوده است.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده