فرازهایی از پیام حضرت امام در اسفند 1367
فرازهایی از پیام امام

ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابر قدرت ها سالیان سال میتوان مبارزه کرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده