خاطره مقام معظم رهبری از شهید دکتر چمران
خاطره مقام معظم رهبری از شهید دکتر چمران در باره افسران ارتش و دانشجویان دانشکده افسری محاصره شده در سوسنگرد
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده