نقاشی آبرنگ-شهید سرلشگر منصور ستاری

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

مصاحبه با امیر اکبر آبادی

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

بازدید فرمانده نزاجا از هیئت معارف جنگ

برای مشاهده تصاویر کلیک کنید

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

عملیات بیت المقدس

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-11

عملیات بیت المقدس

روایت گری و بازخوانی عملیات بیت المقدس-10

عملیات بیت المقدس

گزارش دوره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی شهید محمود خضرایی نهاجا

وره آموزشی معارف در فرماندهی آموزش های هوایی

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه پدافند هوایی سمنان

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 05 کرمان

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش