اسکورت-32

عملیات تجسس هنوز پایان نیافته است و با طلوع خورشید هشتم آذر، یکبار دیگر تلاش از سر گرفته میشود. صدای...

توپخانه دوربرد-84

نقش یگانهای توپخانه در عملیات پدافندی تنگ چزابه ساعت1100روز 60/11/16، فرمانده گردان به قرارگاه گروه33 توپخانه واقع در دزفول احضار...

روزنمای شهدای ارتش -191

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-39

مسئله 36: عملیات حرکات به عقب: عقب نشینی، عملیات تاخیری، عقب روی تعاریف: منبع: فرهنگ واژههای نظامی حرکات به عقب:...

ردای فتح-38

مجله فرانسوی لوموند ضمن تحلیلی درباره عملکرد حزب دمکرات کردستان به دبیر کلی عبدالرحمن قاسملو و سایر گروهکهای مخالف جمهوری...

عقابان دربند-32

روز بعد، وقتی که برایم صبحانه آورد، روزنامهای را که در آن، خبر سقوط هواپیمای ما همراه با تصویر لاشه...

مرد روزهای نبرد

بخش سیونهم- ارتش بعد از انقلاب امیرآذرفر-58 وقتی این ارتش را با دوران دیگری مقایسه میکنم که یکی از پنج...