مصاحبه امیر نجفی

برای مشاهده ویدیو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تقویم شهدای ارتش – 68

شهید روز، حسین محمدی امروز 11 بهمنماه سالروز ولادت 53 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 86...

اسکورت-19

فصل سوم: کشتی سفید ناو بوشهر، به آرامی به سوی بوشهر حرکت میکند. «ناوبان یکم آگه دل» مشغول ضبط صدای...

توپخانه دوربرد-71

روز قبل، من وارد شهر شده بودم. جنگ واقعاً سختی را در آن روز شاهد بودم. از بستان به طرف...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-26

مسئله 16: حقوق و مزایا و معیشت و رفاه خانواده در زمان صلح و جنگ تعاریف؛ شرح و نکات مسئله...

روزنمای شهدای ارتش -171

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردای فتح-25

به طور یقین، تعداد شهدای انقلاب اسلامیایران، در بحبوحه آن در مقایسه با انقلابهای خونین دیگر در سطح انقلاب سایر...

عقابان دربند-19

- هیچی. کاغذ و قلم را داخل کش شلوارم قرار داده بودم. گویا از سوراخ در دیده بود که من...

مرد روزهای نبرد

بخش بیستوهفتم – آتش تهیه بعد از آتشبس امیرآذرفر-45 معاون لشگر من سرهنگ توپخانه خوانساری بود. چون با من خدمت...