تقویم شهدای ارتش – 67

شهید روز، بهرام حسین قلی پورسرابی امروز 7 بهمن ماه سالروز ولادت 94 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در...

تقویم شهدای ارتش – 66

شهید روز، رحمان حسن زاده محمودآبادی امروز 8 بهمن ماه سالروز ولادت 81 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در...

تقویم شهدای ارتش – 65

شهید روز، ابراهیم دلالخوش امروز 9 بهمنماه سالروز ولادت 78 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 63...

اسکورت-18

چند دقیقه پیش با افسر مخابرات سکوی نوروز تماس داشتم. - اونجا نزدیکترین نقطه س به سکوهای «البكر» و «الاميه»....

توپخانه دوربرد-70

حوادث و اتفاقات روز سهشنبه دهم آذر ماه تبادل آتش توپخانه در تنگ چزابه و بستان به شدت ادامه داشت....

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-25

مسئله 15: فرماندهی، بالادستی و رهبری نظامی تعاریف: برداشت از منابع مختلف و سوابق یادداشتهای نگارنده. درباره فرماندهی و رهبری...

ردای فتح-24

چهره واقعیت آن چنان نبود که آنان میاندیشیدند، نحوه انجام مأموریت نظامیان مزبور در کانون بحران (قم)، نشانگر آن بودکه...

عقابان دربند-18

بلافاصله در زیر همان نامه جواب نوشتم و برای اطمینان خاطر همسرم که بداند، دست خط خودم هست، نام دو...

مرد روزهای نبرد

بخش بیستوششم – خبرنگاران خارجی امیرآذرفر-44 در لشگر۶۴ همیشه به من میگفتند چرا شما از گردان162 حمایت و پشتیبانی میکنید؟...

روزنمای شهدای ارتش -170

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.