تقویم شهدای ارتش – 64

شهید روز، ترابعلی جدیدی امروز 6 بهمن ماه سالروز ولادت 86 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

اسکورت-16

- به نظرت مینیبوس بگیریم بهتر نیست؟ شاید خواستیم بریم یه جای دورتر. - خوبه، همه باهم باشیم بهتره. -...

توپخانه دوربرد-68

آخرین وضعیت شمال و جنوب رودخانه کرخه در هشتم آذر ماه در شمال رودخانه کرخه تا ساعت1700روز8/ 9/60، یگانهای سپاه...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-23

مسئله 12: مدیریت نیروی انسانی تعاریف: منبع: کتاب رکن یکم دافوس اداره نیروی انسانی از وظایف رکن یکم بوده و...

ردای فتح-22

ژنرال هایزر در خاطرات خود درباره این رویداد نوشته است که: "یک گروه از اعضای نیروی هوایی شاهنشاهی، وارد انبار...

عقابان دربند-16

کمی همدیگر را دلداری دادیم و گفتیم، امروز جمعه است شاید فردا به وعدهشان عمل کنند و ما را از...

مرد روزهای نبرد

امیرآذرفر-42 گفتم مرا از نیرو تحتفشار قرار دادهاند باید جوابگو باشم. اگر با این عقب افتادنها، عملیات با شکست مواجه...

روزنمای شهدای ارتش -166

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.