اسکورت-15

چشمانش را میبندد و سعی میکند، چهرهی خستهی همسرش را در تاریکی مطلق شب بوشهر به خاطر بیاورد.

توپخانه دوربرد-67

صداهای مرگبار و برق دهانه لوله توپها با امدادهای پنهان خداوند یعنی رعد و برق، درهَم آمیخته شده بود که...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-22

تعاریف موضوع: کتاب رکن یکم دافوس در بخش 5 مربوط به مدیریت پرسنلی، تعاریفی را در مورد پرسنل غیر نظامی...

ردای فتح-21

در روز بعد، تعداد 46 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی استعفاء کردند. گروهی از این اشخاص به محل اقامت...

روزنمای شهدای ارتش -165

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

عقابان دربند-15

- میخواهی حمام کنی؟ پیشنهاد خوشحالکنندهای بود، چرا که تا آن روز حتى استحمام که حق طبیعی هر انسان است...

مرد روزهای نبرد

بخش بیستوچهارم: عملیات آزادسازی 2519 امیرآذرفر-41 این را نمیدانم چرا و به چه علت، آیا آدمنژاد دراینباره چیزی شنیده بود...